Trang chủ
TRUNG HỌC SƠ SỞ

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả
TIỂU HỌC

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả
MẦM NON

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả

THỐNG MƯỢN VÀ TRẢ SÁCH
Số liệu của ngày cập nhật gần nhất!

Thông tin chungThống kê mượn và trả
STTĐơn vị/websiteThống kê mượn ấn phẩmThống kê trả ấn phẩm
1 THCS An Đức - Ninh Giang 15h38' ngày 15/12/2017 - Mượn ấn phẩm: 6517h29' ngày 28/5/2018 - Trả ấn phẩm: 139
2 THCS Đồng Tâm - Ninh Giang 8h37' ngày 13/4/2017 - Mượn ấn phẩm: 19h33' ngày 30/10/2015 - Trả ấn phẩm: 6
3 THCS Đông Xuyên - Ninh Giang 9h36' ngày 10/10/2017 - Mượn ấn phẩm: 815h18' ngày 14/5/2018 - Trả ấn phẩm: 8
4 THCS Hiệp Lực - Ninh Giang 8h26' ngày 17/4/2018 - Mượn ấn phẩm: 158h20' ngày 17/4/2018 - Trả ấn phẩm: 23
5 THCS Hoàng Hanh - Ninh Giang 7h51' ngày 12/4/2018 - Mượn ấn phẩm: 189h26' ngày 12/4/2018 - Trả ấn phẩm: 18
6 THCS Hồng Dụ - Ninh Giang 8h28' ngày 17/4/2018 - Mượn ấn phẩm: 16 
7 THCS Hồng Đức - Ninh Giang 8h15' ngày 14/5/2018 - Mượn ấn phẩm: 3414h39' ngày 3/6/2018 - Trả ấn phẩm: 63
8 THCS Hồng Phong - Ninh Giang 8h41' ngày 28/2/2018 - Mượn ấn phẩm: 119h42' ngày 22/2/2018 - Trả ấn phẩm: 17
9 THCS Hồng Phúc - Ninh Giang 9h21' ngày 13/9/2016 - Mượn ấn phẩm: 159h41' ngày 13/9/2016 - Trả ấn phẩm: 0
10 THCS Hồng Thái - Ninh Giang   
11 THCS Hưng Long - Ninh Giang 9h17' ngày 15/5/2018 - Mượn ấn phẩm: 215h12' ngày 31/5/2018 - Trả ấn phẩm: 192
12 THCS Hưng Thái - Ninh Giang 8h49' ngày 26/5/2018 - Mượn ấn phẩm: 1615h28' ngày 26/5/2018 - Trả ấn phẩm: 29
13 THCS Kiến Quốc - Ninh Giang 15h27' ngày 13/9/2017 - Mượn ấn phẩm: 2015h31' ngày 13/9/2017 - Trả ấn phẩm: 20
14 THCS Nghĩa An - Ninh Giang 18h17' ngày 7/5/2018 - Mượn ấn phẩm: 2315h34' ngày 24/5/2018 - Trả ấn phẩm: 53
15 THCS Ninh Giang - Ninh Giang   
16 THCS Ninh Hải - Ninh Giang   
17 THCS Ninh Hoà - Ninh Giang   
18 THCS Ninh Thành - Ninh Giang 9h46' ngày 22/5/2018 - Mượn ấn phẩm: 19h48' ngày 22/5/2018 - Trả ấn phẩm: 1
19 THCS Quang Hưng - Ninh Giang   
20 THCS Quyết Thắng - Ninh Giang   
21 THCS Tân Hương - Ninh Giang 9h8' ngày 10/4/2018 - Mượn ấn phẩm: 49h13' ngày 10/4/2018 - Trả ấn phẩm: 10
22 THCS Tân Phong - Ninh Giang 15h53' ngày 7/5/2018 - Mượn ấn phẩm: 268h40' ngày 10/5/2018 - Trả ấn phẩm: 19
23 THCS Tân Quang - Ninh Giang 9h52' ngày 2/5/2018 - Mượn ấn phẩm: 267h51' ngày 4/6/2018 - Trả ấn phẩm: 0
24 THCS Thành Nhân - Ninh Giang 18h42' ngày 15/9/2016 - Mượn ấn phẩm: 08h55' ngày 16/10/2015 - Trả ấn phẩm: 8
25 THCS Ứng Hoè - Ninh Giang 9h20' ngày 21/4/2018 - Mượn ấn phẩm: 256h46' ngày 21/5/2018 - Trả ấn phẩm: 1
26 THCS Văn Giang - Ninh Giang 10h39' ngày 2/5/2018 - Mượn ấn phẩm: 328h22' ngày 19/4/2018 - Trả ấn phẩm: 36
27 THCS Văn Hội - Ninh Giang 10h32' ngày 12/4/2018 - Mượn ấn phẩm: 88h55' ngày 12/4/2018 - Trả ấn phẩm: 5
28 THCS Vạn Phúc - Ninh Giang 8h1' ngày 18/5/2018 - Mượn ấn phẩm: 67h57' ngày 18/5/2018 - Trả ấn phẩm: 8
29 THCS Vĩnh Hoà - Ninh Giang 8h29' ngày 10/5/2018 - Mượn ấn phẩm: 0 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thanh