Trang chủ
TRUNG HỌC SƠ SỞ

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả
TIỂU HỌC

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả
MẦM NON

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả

THỐNG MƯỢN VÀ TRẢ SÁCH
Số liệu của ngày cập nhật gần nhất!

Thông tin chungThống kê mượn và trả
STTĐơn vị/websiteThống kê mượn ấn phẩmThống kê trả ấn phẩm
1 THCS An Đức - Ninh Giang 15h38' ngày 15/12/2017 - Mượn ấn phẩm: 659h57' ngày 28/12/2017 - Trả ấn phẩm: 102
2 THCS Đồng Tâm - Ninh Giang 8h37' ngày 13/4/2017 - Mượn ấn phẩm: 19h33' ngày 30/10/2015 - Trả ấn phẩm: 6
3 THCS Đông Xuyên - Ninh Giang 9h36' ngày 10/10/2017 - Mượn ấn phẩm: 8 
4 THCS Hiệp Lực - Ninh Giang 9h46' ngày 19/1/2018 - Mượn ấn phẩm: 379h38' ngày 19/1/2018 - Trả ấn phẩm: 27
5 THCS Hoàng Hanh - Ninh Giang   
6 THCS Hồng Dụ - Ninh Giang   
7 THCS Hồng Đức - Ninh Giang 15h9' ngày 19/1/2018 - Mượn ấn phẩm: 5115h7' ngày 19/1/2018 - Trả ấn phẩm: 55
8 THCS Hồng Phong - Ninh Giang 9h6' ngày 11/1/2018 - Mượn ấn phẩm: 299h15' ngày 29/12/2017 - Trả ấn phẩm: 28
9 THCS Hồng Phúc - Ninh Giang 9h21' ngày 13/9/2016 - Mượn ấn phẩm: 159h41' ngày 13/9/2016 - Trả ấn phẩm: 0
10 THCS Hồng Thái - Ninh Giang   
11 THCS Hưng Long - Ninh Giang 9h41' ngày 20/1/2018 - Mượn ấn phẩm: 279h34' ngày 20/1/2018 - Trả ấn phẩm: 70
12 THCS Hưng Thái - Ninh Giang 9h41' ngày 19/1/2018 - Mượn ấn phẩm: 199h42' ngày 19/1/2018 - Trả ấn phẩm: 44
13 THCS Kiến Quốc - Ninh Giang 15h27' ngày 13/9/2017 - Mượn ấn phẩm: 2015h31' ngày 13/9/2017 - Trả ấn phẩm: 20
14 THCS Nghĩa An - Ninh Giang 7h51' ngày 19/1/2018 - Mượn ấn phẩm: 2210h35' ngày 18/1/2018 - Trả ấn phẩm: 27
15 THCS Ninh Giang - Ninh Giang   
16 THCS Ninh Hải - Ninh Giang   
17 THCS Ninh Hoà - Ninh Giang   
18 THCS Ninh Thành - Ninh Giang 9h58' ngày 17/1/2018 - Mượn ấn phẩm: 259h35' ngày 27/12/2017 - Trả ấn phẩm: 21
19 THCS Quang Hưng - Ninh Giang   
20 THCS Quyết Thắng - Ninh Giang   
21 THCS Tân Hương - Ninh Giang 9h11' ngày 16/1/2018 - Mượn ấn phẩm: 109h25' ngày 16/1/2018 - Trả ấn phẩm: 10
22 THCS Tân Phong - Ninh Giang 9h59' ngày 19/1/2018 - Mượn ấn phẩm: 238h6' ngày 19/1/2018 - Trả ấn phẩm: 19
23 THCS Tân Quang - Ninh Giang   
24 THCS Thành Nhân - Ninh Giang 18h42' ngày 15/9/2016 - Mượn ấn phẩm: 08h55' ngày 16/10/2015 - Trả ấn phẩm: 8
25 THCS Ứng Hoè - Ninh Giang 9h54' ngày 20/1/2018 - Mượn ấn phẩm: 167h59' ngày 20/1/2018 - Trả ấn phẩm: 1
26 THCS Văn Giang - Ninh Giang 10h0' ngày 19/1/2018 - Mượn ấn phẩm: 319h35' ngày 19/1/2018 - Trả ấn phẩm: 23
27 THCS Văn Hội - Ninh Giang 9h52' ngày 18/1/2018 - Mượn ấn phẩm: 158h33' ngày 22/12/2017 - Trả ấn phẩm: 12
28 THCS Vạn Phúc - Ninh Giang 10h4' ngày 19/1/2018 - Mượn ấn phẩm: 1615h28' ngày 9/1/2018 - Trả ấn phẩm: 13
29 THCS Vĩnh Hoà - Ninh Giang 14h37' ngày 15/2/2017 - Mượn ấn phẩm: 0 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thanh