Trang chủ
TRUNG HỌC SƠ SỞ

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả
TIỂU HỌC

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả
MẦM NON

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả

THỐNG MƯỢN VÀ TRẢ SÁCH
Số liệu của ngày cập nhật gần nhất!

Thông tin chungThống kê mượn và trả
STTĐơn vị/websiteThống kê mượn ấn phẩmThống kê trả ấn phẩm
1 Tiểu học An Đức - Ninh Giang   
2 Tiểu học Đồng Tâm - Ninh Giang 9h26' ngày 4/5/2018 - Mượn ấn phẩm: 115h28' ngày 29/5/2018 - Trả ấn phẩm: 152
3 Tiểu học Đông Xuyên - Ninh Giang 15h5' ngày 20/4/2016 - Mượn ấn phẩm: 307h8' ngày 31/5/2016 - Trả ấn phẩm: 11
4 Tiểu học Hiệp Lực - Ninh Giang 7h38' ngày 7/10/2016 - Mượn ấn phẩm: 0 
5 Tiểu học Hoàng Hanh - Ninh Giang 9h35' ngày 26/4/2018 - Mượn ấn phẩm: 209h2' ngày 8/5/2018 - Trả ấn phẩm: 199
6 Tiểu học Hồng Dụ - Ninh Giang 15h57' ngày 31/5/2018 - Mượn ấn phẩm: 615h7' ngày 25/5/2018 - Trả ấn phẩm: 6
7 Tiểu học Hồng Đức - Ninh Giang   
8 Tiểu học Hồng Phong - Ninh Giang 8h59' ngày 23/2/2017 - Mượn ấn phẩm: 010h16' ngày 16/9/2016 - Trả ấn phẩm: 28
9 Tiểu học Hồng Phúc - Ninh Giang   
10 Tiểu học Hồng Thái - Ninh Giang 15h23' ngày 15/7/2017 - Mượn ấn phẩm: 017h1' ngày 22/5/2017 - Trả ấn phẩm: 22
11 Tiểu học Hưng Long - Ninh Giang 14h7' ngày 10/5/2018 - Mượn ấn phẩm: 469h27' ngày 16/5/2018 - Trả ấn phẩm: 66
12 Tiểu học Hưng Thái - Ninh Giang 13h48' ngày 6/12/2016 - Mượn ấn phẩm: 2 
13 Tiểu học Kiến Quốc - Ninh Giang 9h41' ngày 17/4/2018 - Mượn ấn phẩm: 49h27' ngày 2/4/2018 - Trả ấn phẩm: 61
14 Tiểu học Nghĩa An - Ninh Giang   
15 Tiểu học Ninh Giang - Ninh Giang   
16 Tiểu học Ninh Hải - Ninh Giang 15h29' ngày 22/2/2018 - Mượn ấn phẩm: 58 
17 Tiểu học Ninh Hoà - Ninh Giang   
18 Tiểu học Ninh Thành - Ninh Giang 10h9' ngày 26/4/2018 - Mượn ấn phẩm: 2510h2' ngày 22/5/2018 - Trả ấn phẩm: 37
19 Tiểu học Quang Hưng - Ninh Giang   
20 Tiểu học Quyết Thắng - Ninh Giang   
21 Tiểu học Tân Hương - Ninh Giang   
22 Tiểu học Tân Phong - Ninh Giang 8h21' ngày 31/1/2018 - Mượn ấn phẩm: 418h39' ngày 20/5/2018 - Trả ấn phẩm: 64
23 Tiểu học Tân Quang - Ninh Giang 14h49' ngày 11/9/2017 - Mượn ấn phẩm: 08h35' ngày 26/5/2017 - Trả ấn phẩm: 18
24 Tiểu học Ứng Hoè - Ninh Giang   
25 Tiểu học Văn Giang - Ninh Giang 20h52' ngày 20/5/2018 - Mượn ấn phẩm: 367h42' ngày 25/5/2018 - Trả ấn phẩm: 8
26 Tiểu học Văn Hội - Ninh Giang   
27 Tiểu học Vạn Phúc - Ninh Giang 10h3' ngày 23/10/2017 - Mượn ấn phẩm: 3316h6' ngày 21/5/2018 - Trả ấn phẩm: 170
28 Tiểu học Vĩnh Hoà - Ninh Giang 15h51' ngày 12/3/2018 - Mượn ấn phẩm: 315h31' ngày 6/2/2018 - Trả ấn phẩm: 3
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thanh