UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: KHVB
Thể loại văn bản: Ngữ văn
Ngày tháng ban hành: 11/15/2013
Người kí văn bản: Thủ trưởng
Người gửi: Lâm Tiến Đắc
Số lần xem: 887

HyperLink
Nội dụng dưỡng môn văn
VĂN BẢN KHÁC