UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,584,943 (Hôm nay: 114 online: 17) Toàn huyện: 189,594,963 (Hôm nay: 553 online: 291) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Hiệp Lực - Ninh Giang 31867328000019514338103381747138106.83
2 Tiểu học Vĩnh Hoà - Ninh Giang 577410977032010088877210678211864753013.09
3 Tiểu học Ninh Thành - Ninh Giang 5047820503809391437680059869642718019.56
4 Tiểu học Tân Hương - Ninh Giang 329641262500109590539104391503164107.28
5 Tiểu học Đông Xuyên - Ninh Giang 68231347568007518846000757414360280017.37
6 Tiểu học Ninh Hải - Ninh Giang 68701143046467014956910757111926155614.85
7 Tiểu học Hồng Dụ - Ninh Giang 4832951734576727334410550410250786721.75
8 Tiểu học Hồng Thái - Ninh Giang 3982717282795421485000045248657827912
9 Tiểu học Hồng Phong - Ninh Giang 5598808866441095905391066938994055414.81
10 Tiểu học Kiến Quốc - Ninh Giang 631290063055676523740069889530045512.55
11 Tiểu học Hồng Phúc - Ninh Giang 83613645000110295409101938231859105.73
12 Tiểu học Tân Phong - Ninh Giang 6148125601028116915019500731714062052811.71
13 Tiểu học Hưng Long - Ninh Giang 39039479375110959053910499810384766113.15
14 Tiểu học Hưng Thái - Ninh Giang 3199600218591095905391042946907576911.1
15 Tiểu học Văn Giang - Ninh Giang 4409675126001095905391055047656651013.42
16 Tiểu học Văn Hội - Ninh Giang 5422785313001095905391065178758521023.78
17 Tiểu học Tân Quang - Ninh Giang 3557740162451095905391046528307015515.01
18 Tiểu học Quang Hưng - Ninh Giang 40048215749015561581921055609797670031.77
19 Tiểu học Hoàng Hanh - Ninh Giang 414173658400285930325810700010398421019.83
20 Tiểu học An Đức - Ninh Giang 258851146810109590539103683602007209.72
21 Tiểu học Hồng Đức - Ninh Giang 3335735140931221134432104556869573038.36
22 Tiểu học Vạn Phúc - Ninh Giang 375878744535218831705510594611045004519
23 Tiểu học Ninh Hoà - Ninh Giang 2983549294001048859421040316352361026.7
24 Tiểu học Nghĩa An - Ninh Giang 451168900811109590539105606779547217.12
25 Tiểu học Ứng Hoè - Ninh Giang 602413948316510728862410709614834557513.83
26 Tiểu học Quyết Thắng - Ninh Giang 551512786592810959053910661013691983825.33
27 THCS Ninh Giang - Ninh Giang 3313930401000033139304010014.53
28 THCS Hiệp Lực - Ninh Giang 30626147370010451732150041077879520014.16
29 THCS Đồng Tâm - Ninh Giang 2967638234978851279000038527661349720.17
30 THCS Vĩnh Hoà - Ninh Giang 5036988510280050369885102817.25
31 THCS Ninh Thành - Ninh Giang 3387770278757571168450041448871237522.52
32 THCS Tân Hương - Ninh Giang 54108702183997113824298638110084613716.79
33 THCS Đông Xuyên - Ninh Giang 3238516344003767100032755230540013.65
34 THCS Ninh Hải - Ninh Giang 234943280600201400002369434206006.44
35 THCS Hồng Dụ - Ninh Giang 483932326775600483932326775639.99
36 THCS Hồng Thái - Ninh Giang 3440701701150034407017011512.93
37 THCS Hồng Phong - Ninh Giang 380873200581712711990045208032048116.2
38 THCS Kiến Quốc - Ninh Giang 4323757638280043237576382813.06
39 THCS Hồng Phúc - Ninh Giang 39406069347011661453170051067522517022.69
40 THCS Tân Phong - Ninh Giang 493111273924850876000498111361524813.87
41 THCS Hưng Long - Ninh Giang 496490565014161624130800658011469581427.19
42 THCS Hưng Thái - Ninh Giang 447994590300326034072200773912866250031.08
43 THCS Văn Giang - Ninh Giang 4514104812900245128435000696513324790027.97
44 THCS Văn Hội - Ninh Giang 4718113315100176018255400647813157050032.39
45 THCS Tân Quang - Ninh Giang 449610738990000449610738990015.67
46 THCS Quang Hưng - Ninh Giang 1872325797000018723257970015.22
47 THCS Hoàng Hanh - Ninh Giang 3602623633407411304750043437541084017.65
48 THCS An Đức - Ninh Giang 343869364200255432200036937368620015.26
49 THCS Hồng Đức - Ninh Giang 5613112222800107416324000668712854680019.44
50 THCS Vạn Phúc - Ninh Giang 34749876680031123389000378512215580017.94
51 THCS Ninh Hoà - Ninh Giang 1498325765420014983257654216.64
52 THCS Nghĩa An - Ninh Giang 480593012829467854568052721015585099.23
53 THCS Ứng Hoè - Ninh Giang 44999206050064111391500514010345200013.46
54 THCS Quyết Thắng - Ninh Giang 226533489320443770100027084119032014.1
55 THCS Thành Nhân - Ninh Giang 23531691494289090983003243260132426.38
Đăng nhập