UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,317,011 (Hôm nay: 1,015 online: 20) Toàn huyện: 184,953,611 (Hôm nay: 16,027 online: 381) Đăng nhập

THỐNG MƯỢN VÀ TRẢ SÁCH
Số liệu của ngày cập nhật gần nhất!

Xem thống kê số lượng sách và tạp chí

Thông tin chungThống kê mượn và trả
STTĐơn vị/websiteThống kê mượn ấn phẩmThống kê trả ấn phẩm
1 Tiểu học Ninh Giang - Ninh Giang 9h50' ngày 24/10/2018 - Mượn ấn phẩm: 108h8' ngày 22/8/2018 - Trả ấn phẩm: 3
2 Tiểu học Hiệp Lực - Ninh Giang 7h38' ngày 7/10/2016 - Mượn ấn phẩm: 0 
3 Tiểu học Đồng Tâm - Ninh Giang 8h20' ngày 15/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 67h46' ngày 21/5/2019 - Trả ấn phẩm: 29
4 Tiểu học Vĩnh Hoà - Ninh Giang 14h14' ngày 25/10/2018 - Mượn ấn phẩm: 4515h31' ngày 6/2/2018 - Trả ấn phẩm: 3
5 Tiểu học Ninh Thành - Ninh Giang 10h12' ngày 14/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 1316h15' ngày 31/10/2018 - Trả ấn phẩm: 50
6 Tiểu học Tân Hương - Ninh Giang   
7 Tiểu học Đông Xuyên - Ninh Giang 15h5' ngày 20/4/2016 - Mượn ấn phẩm: 307h8' ngày 31/5/2016 - Trả ấn phẩm: 11
8 Tiểu học Ninh Hải - Ninh Giang 9h32' ngày 16/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 0 
9 Tiểu học Hồng Dụ - Ninh Giang 15h28' ngày 28/8/2018 - Mượn ấn phẩm: 315h7' ngày 25/5/2018 - Trả ấn phẩm: 6
10 Tiểu học Hồng Thái - Ninh Giang 7h47' ngày 29/5/2019 - Mượn ấn phẩm: 48h8' ngày 16/5/2019 - Trả ấn phẩm: 0
11 Tiểu học Hồng Phong - Ninh Giang 8h59' ngày 23/2/2017 - Mượn ấn phẩm: 010h16' ngày 16/9/2016 - Trả ấn phẩm: 28
12 Tiểu học Kiến Quốc - Ninh Giang 9h41' ngày 17/4/2018 - Mượn ấn phẩm: 49h27' ngày 2/4/2018 - Trả ấn phẩm: 61
13 Tiểu học Hồng Phúc - Ninh Giang 14h57' ngày 29/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 1214h46' ngày 29/11/2018 - Trả ấn phẩm: 24
14 Tiểu học Tân Phong - Ninh Giang 7h56' ngày 5/4/2019 - Mượn ấn phẩm: 27h47' ngày 5/4/2019 - Trả ấn phẩm: 35
15 Tiểu học Hưng Long - Ninh Giang 10h22' ngày 10/5/2019 - Mượn ấn phẩm: 8915h21' ngày 16/5/2019 - Trả ấn phẩm: 142
16 Tiểu học Hưng Thái - Ninh Giang 13h48' ngày 6/12/2016 - Mượn ấn phẩm: 2 
17 Tiểu học Văn Giang - Ninh Giang 9h14' ngày 2/6/2019 - Mượn ấn phẩm: 449h8' ngày 16/6/2019 - Trả ấn phẩm: 30
18 Tiểu học Văn Hội - Ninh Giang   
19 Tiểu học Tân Quang - Ninh Giang 14h49' ngày 11/9/2017 - Mượn ấn phẩm: 08h35' ngày 26/5/2017 - Trả ấn phẩm: 18
20 Tiểu học Quang Hưng - Ninh Giang 9h29' ngày 25/4/2019 - Mượn ấn phẩm: 179h42' ngày 23/4/2019 - Trả ấn phẩm: 73
21 Tiểu học Hoàng Hanh - Ninh Giang 8h32' ngày 18/4/2019 - Mượn ấn phẩm: 5716h31' ngày 29/5/2019 - Trả ấn phẩm: 624
22 Tiểu học An Đức - Ninh Giang   
23 Tiểu học Hồng Đức - Ninh Giang 21h6' ngày 7/2/2019 - Mượn ấn phẩm: 1 
24 Tiểu học Vạn Phúc - Ninh Giang 8h23' ngày 12/9/2018 - Mượn ấn phẩm: 8716h6' ngày 21/5/2018 - Trả ấn phẩm: 170
25 Tiểu học Ninh Hoà - Ninh Giang 8h18' ngày 9/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 39h9' ngày 12/11/2018 - Trả ấn phẩm: 0
26 Tiểu học Nghĩa An - Ninh Giang   
27 Tiểu học Ứng Hoè - Ninh Giang   
28 Tiểu học Quyết Thắng - Ninh Giang   
29 THCS Ninh Giang - Ninh Giang   
30 THCS Hiệp Lực - Ninh Giang 8h26' ngày 17/4/2018 - Mượn ấn phẩm: 158h20' ngày 17/4/2018 - Trả ấn phẩm: 23
31 THCS Đồng Tâm - Ninh Giang 14h50' ngày 19/5/2019 - Mượn ấn phẩm: 18h58' ngày 23/5/2019 - Trả ấn phẩm: 3
32 THCS Vĩnh Hoà - Ninh Giang 15h1' ngày 8/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 1810h0' ngày 14/3/2019 - Trả ấn phẩm: 18
33 THCS Ninh Thành - Ninh Giang 9h21' ngày 3/6/2019 - Mượn ấn phẩm: 1110h9' ngày 24/4/2019 - Trả ấn phẩm: 19
34 THCS Tân Hương - Ninh Giang 15h23' ngày 17/4/2019 - Mượn ấn phẩm: 2610h13' ngày 22/4/2019 - Trả ấn phẩm: 55
35 THCS Đông Xuyên - Ninh Giang 9h36' ngày 10/10/2017 - Mượn ấn phẩm: 815h18' ngày 14/5/2018 - Trả ấn phẩm: 8
36 THCS Ninh Hải - Ninh Giang 9h52' ngày 19/12/2018 - Mượn ấn phẩm: 8 
37 THCS Hồng Dụ - Ninh Giang 14h37' ngày 16/10/2018 - Mượn ấn phẩm: 0 
38 THCS Hồng Thái - Ninh Giang   
39 THCS Hồng Phong - Ninh Giang 8h41' ngày 28/2/2018 - Mượn ấn phẩm: 119h42' ngày 22/2/2018 - Trả ấn phẩm: 17
40 THCS Kiến Quốc - Ninh Giang 14h8' ngày 3/5/2019 - Mượn ấn phẩm: 2116h4' ngày 3/5/2019 - Trả ấn phẩm: 21
41 THCS Hồng Phúc - Ninh Giang 7h43' ngày 19/9/2018 - Mượn ấn phẩm: 09h41' ngày 13/9/2016 - Trả ấn phẩm: 0
42 THCS Tân Phong - Ninh Giang 10h22' ngày 29/4/2019 - Mượn ấn phẩm: 297h36' ngày 16/5/2019 - Trả ấn phẩm: 18
43 THCS Hưng Long - Ninh Giang 8h10' ngày 29/5/2019 - Mượn ấn phẩm: 416h16' ngày 30/5/2019 - Trả ấn phẩm: 20
44 THCS Hưng Thái - Ninh Giang 9h1' ngày 7/5/2019 - Mượn ấn phẩm: 1015h36' ngày 29/5/2019 - Trả ấn phẩm: 61
45 THCS Văn Giang - Ninh Giang 10h5' ngày 8/5/2019 - Mượn ấn phẩm: 168h5' ngày 3/5/2019 - Trả ấn phẩm: 39
46 THCS Văn Hội - Ninh Giang 10h31' ngày 19/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 198h51' ngày 19/11/2018 - Trả ấn phẩm: 7
47 THCS Tân Quang - Ninh Giang 9h18' ngày 7/5/2019 - Mượn ấn phẩm: 614h40' ngày 18/5/2019 - Trả ấn phẩm: 18
48 THCS Quang Hưng - Ninh Giang 10h25' ngày 18/4/2019 - Mượn ấn phẩm: 1016h12' ngày 1/6/2019 - Trả ấn phẩm: 25
49 THCS Hoàng Hanh - Ninh Giang 15h5' ngày 25/4/2019 - Mượn ấn phẩm: 99h4' ngày 19/4/2019 - Trả ấn phẩm: 1
50 THCS An Đức - Ninh Giang 17h36' ngày 23/10/2018 - Mượn ấn phẩm: 178h22' ngày 7/1/2019 - Trả ấn phẩm: 22
51 THCS Hồng Đức - Ninh Giang 16h5' ngày 30/5/2019 - Mượn ấn phẩm: 217h45' ngày 4/6/2019 - Trả ấn phẩm: 36
52 THCS Vạn Phúc - Ninh Giang 9h59' ngày 2/5/2019 - Mượn ấn phẩm: 117h12' ngày 23/5/2019 - Trả ấn phẩm: 8
53 THCS Ninh Hoà - Ninh Giang   
54 THCS Nghĩa An - Ninh Giang 10h4' ngày 6/5/2019 - Mượn ấn phẩm: 2414h8' ngày 18/5/2019 - Trả ấn phẩm: 20
55 THCS Ứng Hoè - Ninh Giang 8h0' ngày 20/2/2019 - Mượn ấn phẩm: 19h59' ngày 21/1/2019 - Trả ấn phẩm: 2
56 THCS Quyết Thắng - Ninh Giang 9h55' ngày 23/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 110h30' ngày 16/4/2019 - Trả ấn phẩm: 5
57 THCS Thành Nhân - Ninh Giang 18h42' ngày 15/9/2016 - Mượn ấn phẩm: 08h55' ngày 16/10/2015 - Trả ấn phẩm: 8
Đăng nhập