UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 1,979,807 (Hôm nay: 191 online: 58) Toàn huyện: 182,752,689 (Hôm nay: 2,706 online: 256) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130299901TT GDTX Huyện http://gdtxninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230299501THCS Ninh Giang http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn 91 3,313 4 4 169 4 6 2 38 6,132,026
330299502THCS Hiệp Lực http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn 20 3,808 4 5 4 4 6 2 18 5,893,923
430299503THCS Đồng Tâm http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn 72 3,488 4 30 775 4 4 4 35 6,161,100
530299504THCS Vĩnh Hoà http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn 73 5,026 43 31 113 12 16 11 142 6,440,920
630299505THCS Ninh Thành http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn 52 3,832 34 208 346 15 32 3 27 6,061,260
730299506THCS Tân Hương http://ng-thcstanhuong.haiduong.edu.vn 38 4,403 22 4 215 15 5 4 50 6,097,873
830299507THCS Đông Xuyên http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn 17 3,250 19 4 4 6 4 2 110 5,908,878
930299508THCS Ninh Hải http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn 36 3,378 8 4 50 4 4 3 62 6,118,489
1030299509THCS Hồng Dụ http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn 71 4,574 14 6 4 4 15 10 116 5,945,728
1130299510THCS Hồng Thái http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn 30 3,430 128 0 21 46 47 1 34 6,169,354
1230299511THCS Hồng Phong http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn 91 4,532 12 109 258 7 6 5 41 6,095,524
1330299512THCS Kiến Quốc http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn 11 4,039 5 4 9 7 4 4 41 6,259,465
1430299513THCS Hồng Phúc http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn 8 5,105 67 49 159 4 4 9 51 6,021,922
1530299514THCS Tân Phong http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn 41 4,989 18 4 4 4 4 8 18 6,041,492
1630299515THCS Hưng Long http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn 150 6,034 30 55 247 9 5 5 33 6,071,610
1730299516THCS Hưng Thái http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn 78 7,352 195 10 24 38 42 11 92 6,224,202
1830299517THCS Văn Giang http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn 72 6,625 14 3 75 27 9 3 22 6,217,010
1930299518THCS Văn Hội http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn 69 6,478 74 317 595 17 28 9 77 6,088,717
2030299519THCS Tân Quang http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn 82 4,321 6 4 0 4 4 3 18 6,154,954
2130299520THCS Quang Hưng http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn 31 1,872 4 4 4 4 7 4 17 5,688,042
2230299521THCS Hoàng Hanh http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn 22 4,028 7 4 4 4 4 10 22 6,179,521
2330299522THCS An Đức http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn 18 3,557 59 7 7 51 9 3 31 5,995,819
2430299523THCS Hồng Đức http://ng-thcshongduc.haiduong.edu.vn 27 5,957 30 0 115 30 6 5 51 6,252,524
2530299524THCS Vạn Phúc http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn 27 3,744 24 30 90 4 14 4 136 5,986,340
2630299525THCS Ninh Hoà http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn 0 937 32 1 0 5 4 3 17 5,747,022
2730299526THCS Nghĩa An http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn 23 5,031 14 16 107 3 4 18 85 6,631,786
2830299527THCS Ứng Hoè http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn 30 5,020 15 23 101 38 13 3 154 6,328,731
2930299528THCS Quyết Thắng http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn 63 2,492 26 68 197 32 4 6 67 6,076,047
3030299529THCS Thành Nhân http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn 88 3,243 254 35 167 48 13 12 20 2,441,421
3130299401TH Ninh Giang http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn 40 2,751 11 11 7 11 4 6 17 459,689
3230299402TH Hiệp Lực http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn 50 4,023 11 12 7 7 4 2 17 382,590
3330299403TH Đồng Tâm http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn 81 4,969 11 11 7 7 4 2 147 411,897
3430299404TH Vĩnh Hoà http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn 52 5,441 11 0 7 7 4 2 5 386,563
3530299405TH Ninh Thành http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn 77 5,491 14 11 7 7 4 5 12 321,899
3630299406TH Tân Hương http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn 31 4,391 11 11 8 7 4 3 24 367,422
3730299407TH Đông Xuyên http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn 110 7,117 0 6 10 61 15 3 23 335,307
3830299408TH Ninh Hải http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn 6 7,377 7 11 7 7 4 3 40 310,514
3930299409TH Hồng Dụ http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn 58 5,504 11 11 8 7 4 3 17 284,490
4030299410TH Hồng Thái http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn 95 4,121 11 11 7 7 4 2 16 344,507
4130299411TH Hồng Phong http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn 48 6,693 42 11 9 7 11 3 10 373,868
4230299412TH Kiến Quốc http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn 81 6,988 11 11 7 7 4 2 19 413,659
4330299413TH Hồng Phúc http://ng-hongphuc.haiduong.edu.vn 19 2,453 11 11 7 7 4 1 20 182,215
4430299414TH Tân Phong http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn 48 5,405 11 11 7 7 4 10 45 374,019
4530299415TH Hưng Long http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn 57 4,988 20 11 2 0 4 6 10 329,914
4630299416TH Hưng Thái http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn 30 4,294 89 11 8 8 5 3 51 394,920
4730299417TH Văn Giang http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn 72 5,504 40 15 108 23 6 1 6 319,181
4830299418TH Văn Hội http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn 34 6,517 11 11 7 7 4 5 21 262,798
4930299419TH Tân Quang http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn 24 4,514 15 11 5 7 9 2 17 288,469
5030299420TH Quang Hưng http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn 100 4,945 11 11 7 7 4 1 9 242,563
5130299421TH Hoàng Hanh http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn 20 6,863 11 11 8 7 4 4 21 310,312
5230299422TH An Đức http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn 27 3,783 16 11 7 7 4 2 51 296,862
5330299423TH Hồng Đức http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn 120 3,333 17 11 7 37 4 1 14 361,011
5430299424TH Vạn Phúc http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn 27 5,411 27 3 12 3 26 5 158 321,573
5530299425TH Ninh Hoà http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn 9 3,700 6 0 0 7 0 4 3 234,489
5630299426TH Nghĩa An http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn 73 3,724 11 11 7 7 4 2 8 370,456
5730299427TH Ứng Hoè http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn 22 6,736 17 11 2 10 29 2 29 361,615
5830299428TH Quyết Thắng http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn 37 6,610 11 11 8 7 4 4 15 278,187
5930299301MN thị trấn Ninh Giang http://ng-mnthitranninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6030299302MN Hiệp Lực http://ng-mnhiepluc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
6130299303MN Đồng Tâm http://ng-mndongtam.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6230299304MN Vĩnh Hoà http://ng-mnvinhhoa.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
6330299305MN Ninh Thành http://ng-mnninhthanh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6430299306MN Tân Hương http://ng-mntanhuong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
6530299307MN Đông Xuyên http://ng-mndongxuyen.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
6630299308MN Ninh Hải http://ng-mnninhhai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
6730299309MN Hồng Dụ http://ng-mnhongdu.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
6830299310MN Hồng Thái http://ng-mnhongthai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
6930299311MN Hồng Phong http://ng-mnhongphong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
7030299312MN Kiến Quốc http://ng-mnkienquoc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
7130299313MN Hồng Phúc http://ng-mnhongphuc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
7230299314MN Tân Phong http://ng-mntanphong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
7330299315MN Hưng Long http://ng-mnhunglong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
7430299316MN Hưng Thái http://ng-mnhungthai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7530299317MN Văn Giang http://ng-mnvangiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
7630299318MN Văn Hội http://ng-mnvanhoi.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
7730299319MN Tân Quang http://ng-mntanquang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
7830299320MN Quang Hưng http://ng-mnquanghung.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
7930299321MN Hoàng Hanh http://ng-mnhoanghanh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
8030299322MN An Đức http://ng-mnanduc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
8130299323MN Hồng Đức http://ng-mnhongduc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8230299324MN Vạn Phúc http://ng-mnvanphuc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
8330299325MN Ninh Hoà http://ng-mnninhhoa.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
8430299326MN Nghĩa An http://ng-mnnghiaan.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
8530299327MN Ứng Hoè http://ng-mnunghoe.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
8630299328MN Quyết Thắng http://ng-mnquyetthang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
8730299329MN Sao Mai (TT) http://ng-mnsaomai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Tổng số2,879267,5041,6411,3174,1577435042562,706182,752,689
 
Đăng nhập