UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,302,202 (Hôm nay: 378 online: 60) Toàn huyện: 184,953,611 (Hôm nay: 16,027 online: 381) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130299901TT GDTX Huyện http://gdtxninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230299501THCS Ninh Giang http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn 100 3,313 4 4 169 4 6 5 61 6,179,110
330299502THCS Hiệp Lực http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn 20 3,808 4 5 4 4 6 3 120 5,916,331
430299503THCS Đồng Tâm http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn 82 3,652 4 30 775 4 4 3 139 6,195,540
530299504THCS Vĩnh Hoà http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn 82 5,036 45 31 113 12 16 7 242 6,551,657
630299505THCS Ninh Thành http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn 57 3,946 34 208 422 15 32 5 61 6,091,482
730299506THCS Tân Hương http://ng-thcstanhuong.haiduong.edu.vn 86 6,313 22 4 215 17 5 7 137 6,157,660
830299507THCS Đông Xuyên http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn 17 3,250 21 4 4 6 4 5 171 5,940,940
930299508THCS Ninh Hải http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn 58 3,378 11 4 61 4 4 7 120 6,189,484
1030299509THCS Hồng Dụ http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn 71 4,575 14 6 4 4 15 6 114 6,028,810
1130299510THCS Hồng Thái http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn 36 3,440 128 0 21 46 47 3 119 6,227,017
1230299511THCS Hồng Phong http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn 95 6,211 12 109 258 7 6 4 147 6,139,035
1330299512THCS Kiến Quốc http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn 14 4,039 5 4 9 7 4 4 145 6,310,034
1430299513THCS Hồng Phúc http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn 8 5,106 67 49 159 4 4 7 173 6,056,068
1530299514THCS Tân Phong http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn 45 5,004 19 4 4 4 4 1 48 6,083,688
1630299515THCS Hưng Long http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn 166 6,151 30 55 247 9 5 8 209 6,116,622
1730299516THCS Hưng Thái http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn 85 7,479 198 10 24 38 42 11 317 6,315,193
1830299517THCS Văn Giang http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn 80 6,635 14 3 75 27 9 3 449 6,252,427
1930299518THCS Văn Hội http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn 77 6,478 79 317 667 17 28 9 228 6,169,036
2030299519THCS Tân Quang http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn 85 4,321 6 4 0 4 4 3 128 6,183,640
2130299520THCS Quang Hưng http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn 41 1,872 4 4 4 4 7 3 61 5,709,031
2230299521THCS Hoàng Hanh http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn 24 4,319 7 4 4 4 4 2 131 6,210,815
2330299522THCS An Đức http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn 23 3,573 66 7 7 51 9 5 66 6,021,812
2430299523THCS Hồng Đức http://ng-thcshongduc.haiduong.edu.vn 32 6,058 30 0 115 30 6 6 162 6,302,663
2530299524THCS Vạn Phúc http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn 34 3,761 27 30 90 4 14 7 69 6,028,097
2630299525THCS Ninh Hoà http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn 0 1,498 32 1 0 5 4 6 111 5,799,007
2730299526THCS Nghĩa An http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn 29 5,235 19 16 107 3 4 17 240 6,688,505
2830299527THCS Ứng Hoè http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn 30 5,140 15 23 101 38 13 21 100 6,379,977
2930299528THCS Quyết Thắng http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn 69 2,622 37 68 197 32 4 7 182 6,129,994
3030299529THCS Thành Nhân http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn 91 3,243 303 35 167 48 13 3 246 2,515,727
3130299401TH Ninh Giang http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn 48 2,860 11 11 7 11 4 6 479 488,731
3230299402TH Hiệp Lực http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn 59 4,043 11 12 7 7 4 15 331 404,140
3330299403TH Đồng Tâm http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn 100 5,155 11 11 7 7 4 5 401 437,581
3430299404TH Vĩnh Hoà http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn 71 6,614 0 0 7 7 4 11 296 409,859
3530299405TH Ninh Thành http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn 100 5,689 15 11 7 7 4 13 594 344,533
3630299406TH Tân Hương http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn 43 4,391 11 11 8 7 4 12 873 392,394
3730299407TH Đông Xuyên http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn 126 7,274 0 6 10 72 15 7 382 372,689
3830299408TH Ninh Hải http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn 6 7,571 7 11 7 7 4 6 943 332,513
3930299409TH Hồng Dụ http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn 77 5,504 11 11 8 7 4 10 332 302,732
4030299410TH Hồng Thái http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn 118 4,366 11 11 7 7 4 7 588 379,391
4130299411TH Hồng Phong http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn 53 6,693 42 11 9 7 11 3 190 396,022
4230299412TH Kiến Quốc http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn 97 6,988 11 11 7 7 4 6 10 432,521
4330299413TH Hồng Phúc http://ng-hongphuc.haiduong.edu.vn 38 2,453 11 11 7 7 4 6 645 188,078
4430299414TH Tân Phong http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn 63 5,415 11 11 7 7 4 12 426 426,616
4530299415TH Hưng Long http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn 66 4,998 20 11 2 0 4 6 239 346,664
4630299416TH Hưng Thái http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn 34 4,294 89 11 8 8 5 4 285 412,835
4730299417TH Văn Giang http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn 97 5,504 48 15 108 23 6 3 595 340,710
4830299418TH Văn Hội http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn 45 6,517 11 11 7 7 4 4 404 281,000
4930299419TH Tân Quang http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn 32 4,514 15 11 5 7 9 2 409 318,785
5030299420TH Quang Hưng http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn 128 5,543 11 11 7 7 4 4 199 263,266
5130299421TH Hoàng Hanh http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn 38 6,863 11 11 8 7 4 10 2 352,670
5230299422TH An Đức http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn 48 3,683 19 11 7 7 4 2 141 320,254
5330299423TH Hồng Đức http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn 165 3,891 17 11 7 37 4 9 491 400,959
5430299424TH Vạn Phúc http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn 36 5,558 27 3 12 3 26 8 243 361,700
5530299425TH Ninh Hoà http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn 10 3,711 7 0 0 7 0 3 137 252,143
5630299426TH Nghĩa An http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn 117 5,161 11 11 7 7 4 16 334 398,278
5730299427TH Ứng Hoè http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn 26 6,818 17 11 2 10 29 7 1,032 383,326
5830299428TH Quyết Thắng http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn 50 6,610 11 11 8 7 4 6 285 323,819
5930299301MN thị trấn Ninh Giang http://ng-mnthitranninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6030299302MN Hiệp Lực http://ng-mnhiepluc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
6130299303MN Đồng Tâm http://ng-mndongtam.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
6230299304MN Vĩnh Hoà http://ng-mnvinhhoa.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
6330299305MN Ninh Thành http://ng-mnninhthanh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
6430299306MN Tân Hương http://ng-mntanhuong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
6530299307MN Đông Xuyên http://ng-mndongxuyen.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
6630299308MN Ninh Hải http://ng-mnninhhai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
6730299309MN Hồng Dụ http://ng-mnhongdu.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
6830299310MN Hồng Thái http://ng-mnhongthai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
6930299311MN Hồng Phong http://ng-mnhongphong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
7030299312MN Kiến Quốc http://ng-mnkienquoc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
7130299313MN Hồng Phúc http://ng-mnhongphuc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
7230299314MN Tân Phong http://ng-mntanphong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
7330299315MN Hưng Long http://ng-mnhunglong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7430299316MN Hưng Thái http://ng-mnhungthai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
7530299317MN Văn Giang http://ng-mnvangiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
7630299318MN Văn Hội http://ng-mnvanhoi.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
7730299319MN Tân Quang http://ng-mntanquang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
7830299320MN Quang Hưng http://ng-mnquanghung.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
7930299321MN Hoàng Hanh http://ng-mnhoanghanh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
8030299322MN An Đức http://ng-mnanduc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
8130299323MN Hồng Đức http://ng-mnhongduc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
8230299324MN Vạn Phúc http://ng-mnvanphuc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
8330299325MN Ninh Hoà http://ng-mnninhhoa.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
8430299326MN Nghĩa An http://ng-mnnghiaan.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
8530299327MN Ứng Hoè http://ng-mnunghoe.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
8630299328MN Quyết Thắng http://ng-mnquyetthang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
8730299329MN Sao Mai (TT) http://ng-mnsaomai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Tổng số3,528278,1371,7341,3174,31675650438116,027184,953,611
 
Đăng nhập