UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,134,950 (Hôm nay: 105 online: 48) Toàn huyện: 184,357,356 (Hôm nay: 4,552 online: 192) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130299901TT GDTX Huyện http://gdtxninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230299501THCS Ninh Giang http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn 91 3,313 4 4 169 4 6 7 9 6,166,576
330299502THCS Hiệp Lực http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn 20 3,808 4 5 4 4 6 4 1 5,910,855
430299503THCS Đồng Tâm http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn 79 3,614 4 30 775 4 4 6 12 6,185,466
530299504THCS Vĩnh Hoà http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn 80 5,036 45 31 113 12 16 3 3 6,522,349
630299505THCS Ninh Thành http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn 56 3,905 34 208 399 15 32 1 3 6,083,891
730299506THCS Tân Hương http://ng-thcstanhuong.haiduong.edu.vn 81 5,856 22 4 215 15 5 7 11 6,141,409
830299507THCS Đông Xuyên http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn 17 3,250 21 4 4 6 4 4 125 5,932,176
930299508THCS Ninh Hải http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn 57 3,378 11 4 61 4 4 4 8 6,170,217
1030299509THCS Hồng Dụ http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn 71 4,575 14 6 4 4 15 9 286 6,007,710
1130299510THCS Hồng Thái http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn 36 3,440 128 0 21 46 47 3 215 6,211,848
1230299511THCS Hồng Phong http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn 95 6,111 12 109 258 7 6 2 10 6,127,862
1330299512THCS Kiến Quốc http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn 14 4,039 5 4 9 7 4 6 13 6,295,045
1430299513THCS Hồng Phúc http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn 8 5,106 67 49 159 4 4 4 7 6,047,389
1530299514THCS Tân Phong http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn 44 5,004 19 4 4 4 4 3 173 6,072,014
1630299515THCS Hưng Long http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn 161 6,062 30 55 247 9 5 4 16 6,103,569
1730299516THCS Hưng Thái http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn 83 7,479 198 10 24 38 42 6 331 6,290,317
1830299517THCS Văn Giang http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn 77 6,635 14 3 75 27 9 1 9 6,242,924
1930299518THCS Văn Hội http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn 74 6,478 74 317 630 17 28 5 285 6,147,467
2030299519THCS Tân Quang http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn 85 4,321 6 4 0 4 4 5 6 6,176,611
2130299520THCS Quang Hưng http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn 36 1,872 4 4 4 4 7 2 95 5,703,078
2230299521THCS Hoàng Hanh http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn 24 4,284 7 4 4 4 4 4 12 6,203,511
2330299522THCS An Đức http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn 23 3,573 65 7 7 51 9 4 6 6,015,390
2430299523THCS Hồng Đức http://ng-thcshongduc.haiduong.edu.vn 31 6,019 30 0 115 30 6 4 237 6,289,120
2530299524THCS Vạn Phúc http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn 33 3,761 26 30 90 4 14 3 130 6,017,542
2630299525THCS Ninh Hoà http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn 0 1,470 32 1 0 5 4 6 15 5,785,301
2730299526THCS Nghĩa An http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn 27 5,235 18 16 107 3 4 4 41 6,673,034
2830299527THCS Ứng Hoè http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn 30 5,140 15 23 101 38 13 5 3 6,365,280
2930299528THCS Quyết Thắng http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn 68 2,622 34 68 197 32 4 5 229 6,112,477
3030299529THCS Thành Nhân http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn 90 3,243 289 35 167 48 13 2 169 2,501,099
3130299401TH Ninh Giang http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn 47 2,860 11 11 7 11 4 1 90 481,948
3230299402TH Hiệp Lực http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn 59 4,043 11 12 7 7 4 1 92 398,022
3330299403TH Đồng Tâm http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn 95 5,110 11 11 7 7 4 1 91 430,484
3430299404TH Vĩnh Hoà http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn 64 5,765 0 0 7 7 4 4 3 401,641
3530299405TH Ninh Thành http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn 96 5,647 15 11 7 7 4 1 80 338,714
3630299406TH Tân Hương http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn 39 4,391 11 11 8 7 4 1 53 385,683
3730299407TH Đông Xuyên http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn 122 7,117 0 6 10 72 15 7 15 361,771
3830299408TH Ninh Hải http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn 6 7,571 7 11 7 7 4 2 66 327,402
3930299409TH Hồng Dụ http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn 73 5,504 11 11 8 7 4 2 66 297,890
4030299410TH Hồng Thái http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn 111 4,231 11 11 7 7 4 1 144 369,624
4130299411TH Hồng Phong http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn 52 6,693 42 11 9 7 11 5 174 389,905
4230299412TH Kiến Quốc http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn 94 6,988 11 11 7 7 4 2 6 426,791
4330299413TH Hồng Phúc http://ng-hongphuc.haiduong.edu.vn 36 2,453 11 11 7 7 4 1 43 187,453
4430299414TH Tân Phong http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn 57 5,415 11 11 7 7 4 8 18 412,336
4530299415TH Hưng Long http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn 62 4,998 20 11 2 0 4 2 1 341,697
4630299416TH Hưng Thái http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn 30 4,294 89 11 8 8 5 1 70 408,172
4730299417TH Văn Giang http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn 90 5,504 46 15 108 23 6 2 94 334,270
4830299418TH Văn Hội http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn 45 6,517 11 11 7 7 4 1 55 273,002
4930299419TH Tân Quang http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn 29 4,514 15 11 5 7 9 1 109 310,785
5030299420TH Quang Hưng http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn 123 5,442 11 11 7 7 4 1 26 257,022
5130299421TH Hoàng Hanh http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn 35 6,863 11 11 8 7 4 4 162 341,385
5230299422TH An Đức http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn 41 3,683 16 11 7 7 4 2 79 313,911
5330299423TH Hồng Đức http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn 146 3,644 17 11 7 37 4 1 3 388,418
5430299424TH Vạn Phúc http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn 34 5,558 27 3 12 3 26 4 11 350,701
5530299425TH Ninh Hoà http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn 10 3,711 7 0 0 7 0 3 41 247,768
5630299426TH Nghĩa An http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn 106 5,161 11 11 7 7 4 5 7 390,390
5730299427TH Ứng Hoè http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn 23 6,818 17 11 2 10 29 3 77 377,549
5830299428TH Quyết Thắng http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn 47 6,610 11 11 8 7 4 2 193 311,095
5930299301MN thị trấn Ninh Giang http://ng-mnthitranninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6030299302MN Hiệp Lực http://ng-mnhiepluc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6130299303MN Đồng Tâm http://ng-mndongtam.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6230299304MN Vĩnh Hoà http://ng-mnvinhhoa.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
6330299305MN Ninh Thành http://ng-mnninhthanh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
6430299306MN Tân Hương http://ng-mntanhuong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
6530299307MN Đông Xuyên http://ng-mndongxuyen.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6630299308MN Ninh Hải http://ng-mnninhhai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
6730299309MN Hồng Dụ http://ng-mnhongdu.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
6830299310MN Hồng Thái http://ng-mnhongthai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
6930299311MN Hồng Phong http://ng-mnhongphong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
7030299312MN Kiến Quốc http://ng-mnkienquoc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0
7130299313MN Hồng Phúc http://ng-mnhongphuc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
7230299314MN Tân Phong http://ng-mntanphong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
7330299315MN Hưng Long http://ng-mnhunglong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7430299316MN Hưng Thái http://ng-mnhungthai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
7530299317MN Văn Giang http://ng-mnvangiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
7630299318MN Văn Hội http://ng-mnvanhoi.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
7730299319MN Tân Quang http://ng-mntanquang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7830299320MN Quang Hưng http://ng-mnquanghung.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7930299321MN Hoàng Hanh http://ng-mnhoanghanh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
8030299322MN An Đức http://ng-mnanduc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8130299323MN Hồng Đức http://ng-mnhongduc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
8230299324MN Vạn Phúc http://ng-mnvanphuc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8330299325MN Ninh Hoà http://ng-mnninhhoa.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
8430299326MN Nghĩa An http://ng-mnnghiaan.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
8530299327MN Ứng Hoè http://ng-mnunghoe.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8630299328MN Quyết Thắng http://ng-mnquyetthang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8730299329MN Sao Mai (TT) http://ng-mnsaomai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Tổng số3,363275,7341,7041,3174,2567545041924,552184,357,356
 
Đăng nhập