UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,388,679 (Hôm nay: 641 online: 16) Toàn huyện: 185,775,793 (Hôm nay: 4,639 online: 200) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130299901TT GDTX Huyện http://gdtxninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230299501THCS Ninh Giang http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn 100 3,313 4 4 169 4 6 5 88 6,192,409
330299502THCS Hiệp Lực http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn 20 3,808 4 5 4 4 6 2 61 5,925,603
430299503THCS Đồng Tâm http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn 83 3,671 4 30 775 4 4 4 73 6,210,245
530299504THCS Vĩnh Hoà http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn 88 5,036 46 31 113 12 16 3 242 6,581,123
630299505THCS Ninh Thành http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn 58 3,946 37 208 425 15 32 1 49 6,102,066
730299506THCS Tân Hương http://ng-thcstanhuong.haiduong.edu.vn 88 6,313 22 4 215 20 5 5 91 6,177,216
830299507THCS Đông Xuyên http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn 17 3,250 23 4 4 6 4 6 66 5,953,363
930299508THCS Ninh Hải http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn 59 3,378 13 4 61 4 4 2 135 6,212,154
1030299509THCS Hồng Dụ http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn 75 4,575 14 6 4 4 15 1 149 6,050,008
1130299510THCS Hồng Thái http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn 36 3,440 128 0 21 46 47 4 155 6,245,811
1230299511THCS Hồng Phong http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn 96 6,211 12 109 258 7 6 3 71 6,153,552
1330299512THCS Kiến Quốc http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn 14 4,039 5 4 9 7 4 3 71 6,324,465
1430299513THCS Hồng Phúc http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn 8 5,106 68 49 159 4 4 4 82 6,071,248
1530299514THCS Tân Phong http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn 46 5,004 19 4 4 4 4 3 48 6,099,595
1630299515THCS Hưng Long http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn 168 6,151 30 55 247 9 5 3 110 6,130,082
1730299516THCS Hưng Thái http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn 85 7,433 202 10 24 38 42 6 187 6,343,109
1830299517THCS Văn Giang http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn 84 6,635 14 3 75 27 9 1 56 6,263,051
1930299518THCS Văn Hội http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn 79 6,478 81 317 682 17 28 9 152 6,191,519
2030299519THCS Tân Quang http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn 88 4,321 6 4 0 4 4 2 72 6,194,503
2130299520THCS Quang Hưng http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn 43 1,872 4 4 4 4 7 5 52 5,716,028
2230299521THCS Hoàng Hanh http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn 24 4,319 7 4 4 4 4 2 68 6,221,495
2330299522THCS An Đức http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn 23 3,573 70 7 7 51 9 1 44 6,031,710
2430299523THCS Hồng Đức http://ng-thcshongduc.haiduong.edu.vn 33 6,388 30 0 115 30 6 4 113 6,319,836
2530299524THCS Vạn Phúc http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn 34 3,761 28 30 90 4 14 1 68 6,040,674
2630299525THCS Ninh Hoà http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn 0 1,498 32 1 0 5 4 1 77 5,814,432
2730299526THCS Nghĩa An http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn 30 5,274 25 16 107 3 4 13 183 6,708,771
2830299527THCS Ứng Hoè http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn 30 5,140 15 23 101 38 13 6 86 6,395,134
2930299528THCS Quyết Thắng http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn 69 2,622 40 68 197 32 4 5 129 6,148,594
3030299529THCS Thành Nhân http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn 91 3,243 316 35 167 48 13 4 57 2,536,838
3130299401TH Ninh Giang http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn 51 3,328 11 11 7 11 4 3 57 500,083
3230299402TH Hiệp Lực http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn 65 4,043 11 12 7 7 4 5 62 412,988
3330299403TH Đồng Tâm http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn 106 5,180 11 11 7 7 4 5 152 448,152
3430299404TH Vĩnh Hoà http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn 76 6,660 0 0 7 7 4 4 51 420,633
3530299405TH Ninh Thành http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn 106 5,689 15 11 7 7 4 1 44 352,895
3630299406TH Tân Hương http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn 44 4,391 11 11 8 7 4 4 42 402,151
3730299407TH Đông Xuyên http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn 134 7,274 0 6 10 72 15 2 82 385,890
3830299408TH Ninh Hải http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn 6 7,571 7 11 7 7 4 5 30 341,017
3930299409TH Hồng Dụ http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn 79 5,504 11 11 8 7 4 1 42 309,952
4030299410TH Hồng Thái http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn 122 4,362 11 11 7 7 4 1 43 389,193
4130299411TH Hồng Phong http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn 54 6,693 46 11 9 7 11 4 52 403,587
4230299412TH Kiến Quốc http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn 106 6,988 11 11 7 7 4 1 46 441,039
4330299413TH Hồng Phúc http://ng-hongphuc.haiduong.edu.vn 43 2,453 11 11 7 7 4 1 2 190,234
4430299414TH Tân Phong http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn 65 5,446 11 11 7 7 4 6 69 438,009
4530299415TH Hưng Long http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn 67 4,998 20 11 2 0 4 2 51 353,867
4630299416TH Hưng Thái http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn 38 4,294 89 11 8 8 5 6 46 419,924
4730299417TH Văn Giang http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn 101 5,504 51 15 108 23 6 1 36 349,711
4830299418TH Văn Hội http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn 51 6,517 11 11 7 7 4 2 24 287,214
4930299419TH Tân Quang http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn 34 4,514 15 11 5 7 9 5 66 328,625
5030299420TH Quang Hưng http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn 137 5,543 11 11 7 7 4 1 55 270,707
5130299421TH Hoàng Hanh http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn 41 6,863 11 11 8 7 4 6 78 365,280
5230299422TH An Đức http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn 54 3,683 19 11 7 7 4 6 62 328,494
5330299423TH Hồng Đức http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn 175 3,891 17 11 7 37 4 2 75 411,540
5430299424TH Vạn Phúc http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn 37 5,700 27 3 12 3 26 7 85 371,491
5530299425TH Ninh Hoà http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn 12 3,711 7 0 0 7 0 4 32 258,288
5630299426TH Nghĩa An http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn 131 5,161 11 11 7 7 4 1 49 407,545
5730299427TH Ứng Hoè http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn 26 7,060 17 11 2 10 29 3 46 393,702
5830299428TH Quyết Thắng http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn 54 6,610 11 11 8 7 4 1 75 333,624
5930299301MN thị trấn Ninh Giang http://ng-mnthitranninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6030299302MN Hiệp Lực http://ng-mnhiepluc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
6130299303MN Đồng Tâm http://ng-mndongtam.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
6230299304MN Vĩnh Hoà http://ng-mnvinhhoa.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
6330299305MN Ninh Thành http://ng-mnninhthanh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
6430299306MN Tân Hương http://ng-mntanhuong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
6530299307MN Đông Xuyên http://ng-mndongxuyen.haiduong.edu.vn 25 0 13 1 1 0 6 1 15 105,324
6630299308MN Ninh Hải http://ng-mnninhhai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
6730299309MN Hồng Dụ http://ng-mnhongdu.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
6830299310MN Hồng Thái http://ng-mnhongthai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
6930299311MN Hồng Phong http://ng-mnhongphong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
7030299312MN Kiến Quốc http://ng-mnkienquoc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
7130299313MN Hồng Phúc http://ng-mnhongphuc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
7230299314MN Tân Phong http://ng-mntanphong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
7330299315MN Hưng Long http://ng-mnhunglong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7430299316MN Hưng Thái http://ng-mnhungthai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
7530299317MN Văn Giang http://ng-mnvangiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
7630299318MN Văn Hội http://ng-mnvanhoi.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
7730299319MN Tân Quang http://ng-mntanquang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
7830299320MN Quang Hưng http://ng-mnquanghung.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
7930299321MN Hoàng Hanh http://ng-mnhoanghanh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
8030299322MN An Đức http://ng-mnanduc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
8130299323MN Hồng Đức http://ng-mnhongduc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
8230299324MN Vạn Phúc http://ng-mnvanphuc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
8330299325MN Ninh Hoà http://ng-mnninhhoa.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
8430299326MN Nghĩa An http://ng-mnnghiaan.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
8530299327MN Ứng Hoè http://ng-mnunghoe.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
8630299328MN Quyết Thắng http://ng-mnquyetthang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
8730299329MN Sao Mai (TT) http://ng-mnsaomai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Tổng số3,709279,4291,7961,3184,3357595102004,639185,775,793
 
Đăng nhập