UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,496,069 (Hôm nay: 838 online: 43) Toàn huyện: 189,087,532 (Hôm nay: 960 online: 234) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130299901TT GDTX Huyện http://gdtxninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230299501THCS Ninh Giang http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn 102 3,313 19 4 169 4 6 3 17 6,206,383
330299502THCS Hiệp Lực http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn 25 3,958 4 5 4 4 6 5 20 5,937,251
430299503THCS Đồng Tâm http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn 84 3,806 4 30 863 4 4 6 35 6,221,931
530299504THCS Vĩnh Hoà http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn 91 5,036 46 31 113 12 16 5 39 6,611,271
630299505THCS Ninh Thành http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn 63 4,098 38 208 452 15 32 6 9 6,111,251
730299506THCS Tân Hương http://ng-thcstanhuong.haiduong.edu.vn 93 6,381 23 4 215 20 5 7 6 6,195,781
830299507THCS Đông Xuyên http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn 17 3,250 28 4 4 6 4 2 17 5,963,999
930299508THCS Ninh Hải http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn 68 3,378 14 4 61 4 4 3 42 6,234,933
1030299509THCS Hồng Dụ http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn 82 4,839 14 6 4 4 15 2 18 6,069,431
1130299510THCS Hồng Thái http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn 36 3,440 129 0 21 46 47 5 13 6,260,156
1230299511THCS Hồng Phong http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn 99 4,647 14 109 258 7 6 2 26 6,168,581
1330299512THCS Kiến Quốc http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn 14 4,323 5 4 9 7 4 2 14 6,339,467
1430299513THCS Hồng Phúc http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn 8 5,106 73 49 159 4 4 8 20 6,082,999
1530299514THCS Tân Phong http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn 50 4,982 21 4 4 4 4 7 9 6,113,214
1630299515THCS Hưng Long http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn 175 6,534 30 55 247 9 5 6 8 6,143,302
1730299516THCS Hưng Thái http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn 90 7,683 208 10 24 38 42 3 5 6,366,966
1830299517THCS Văn Giang http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn 88 6,635 14 3 75 27 9 1 8 6,274,659
1930299518THCS Văn Hội http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn 86 6,478 83 317 740 17 28 4 6 6,212,079
2030299519THCS Tân Quang http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn 93 4,317 6 4 0 4 4 1 31 6,203,740
2130299520THCS Quang Hưng http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn 44 1,872 4 4 4 4 7 3 11 5,722,281
2230299521THCS Hoàng Hanh http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn 24 4,330 7 4 4 4 4 5 10 6,231,953
2330299522THCS An Đức http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn 24 3,693 72 7 7 51 9 2 28 6,040,545
2430299523THCS Hồng Đức http://ng-thcshongduc.haiduong.edu.vn 35 6,635 32 0 115 30 6 4 23 6,337,229
2530299524THCS Vạn Phúc http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn 38 3,785 36 30 90 4 14 8 8 6,053,752
2630299525THCS Ninh Hoà http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn 0 1,498 32 1 0 5 4 4 16 5,828,647
2730299526THCS Nghĩa An http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn 31 5,274 26 16 107 3 4 7 176 6,735,164
2830299527THCS Ứng Hoè http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn 32 5,140 19 23 101 38 13 6 13 6,410,361
2930299528THCS Quyết Thắng http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn 71 2,685 41 68 197 32 4 3 13 6,161,347
3030299529THCS Thành Nhân http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn 94 3,243 335 35 167 48 13 2 17 2,552,265
3130299401TH Ninh Giang http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn 58 2,694 11 11 7 11 4 2 12 511,375
3230299402TH Hiệp Lực http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn 71 4,043 11 12 7 7 4 1 7 418,516
3330299403TH Đồng Tâm http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn 114 5,306 11 11 7 7 4 3 4 456,881
3430299404TH Vĩnh Hoà http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn 80 6,782 0 0 7 7 4 1 14 430,282
3530299405TH Ninh Thành http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn 117 5,821 15 11 7 7 4 4 5 361,437
3630299406TH Tân Hương http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn 49 4,391 11 11 8 7 4 3 9 407,844
3730299407TH Đông Xuyên http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn 156 7,278 0 6 10 72 15 7 5 395,406
3830299408TH Ninh Hải http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn 10 7,571 7 11 7 7 4 3 28 346,873
3930299409TH Hồng Dụ http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn 83 5,504 11 11 8 7 4 1 4 314,533
4030299410TH Hồng Thái http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn 126 4,362 11 11 7 7 4 2 9 397,883
4130299411TH Hồng Phong http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn 58 6,693 46 11 9 7 11 3 11 409,067
4230299412TH Kiến Quốc http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn 117 6,988 11 11 7 7 4 2 3 446,094
4330299413TH Hồng Phúc http://ng-hongphuc.haiduong.edu.vn 54 1,938 11 11 7 7 4 1 2 191,487
4430299414TH Tân Phong http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn 74 5,973 11 11 7 7 4 3 7 451,440
4530299415TH Hưng Long http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn 76 4,998 20 11 2 0 4 3 8 360,015
4630299416TH Hưng Thái http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn 43 4,294 96 11 8 8 5 2 4 424,982
4730299417TH Văn Giang http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn 111 5,504 50 15 108 23 6 4 11 355,877
4830299418TH Văn Hội http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn 55 6,517 11 11 7 7 4 4 9 291,879
4930299419TH Tân Quang http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn 38 4,516 15 11 5 7 9 1 10 336,369
5030299420TH Quang Hưng http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn 143 5,560 11 11 7 7 4 5 12 276,420
5130299421TH Hoàng Hanh http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn 41 7,000 11 11 8 7 4 1 9 375,235
5230299422TH An Đức http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn 62 3,683 19 11 7 7 4 2 5 335,352
5330299423TH Hồng Đức http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn 185 4,190 17 11 7 37 4 1 41 422,111
5430299424TH Vạn Phúc http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn 40 5,737 30 3 12 3 26 4 2 381,901
5530299425TH Ninh Hoà http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn 12 3,725 7 0 0 7 0 5 6 263,579
5630299426TH Nghĩa An http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn 150 4,900 11 11 7 7 4 4 6 416,035
5730299427TH Ứng Hoè http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn 29 7,064 17 11 2 10 29 1 4 399,588
5830299428TH Quyết Thắng http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn 65 6,610 11 11 8 7 4 1 5 343,753
5930299301MN thị trấn Ninh Giang http://ng-mnthitranninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6030299302MN Hiệp Lực http://ng-mnhiepluc.haiduong.edu.vn 14 0 14 1 1 0 6 2 1 114,697
6130299303MN Đồng Tâm http://ng-mndongtam.haiduong.edu.vn 24 0 13 1 1 0 6 1 1 100,656
6230299304MN Vĩnh Hoà http://ng-mnvinhhoa.haiduong.edu.vn 17 0 14 1 1 0 6 2 2 113,145
6330299305MN Ninh Thành http://ng-mnninhthanh.haiduong.edu.vn 27 0 13 1 1 0 6 1 2 100,770
6430299306MN Tân Hương http://ng-mntanhuong.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 1 96,336
6530299307MN Đông Xuyên http://ng-mndongxuyen.haiduong.edu.vn 32 0 13 1 1 0 6 1 1 107,010
6630299308MN Ninh Hải http://ng-mnninhhai.haiduong.edu.vn 15 0 13 1 1 0 6 1 1 99,893
6730299309MN Hồng Dụ http://ng-mnhongdu.haiduong.edu.vn 22 0 16 1 1 0 6 1 2 98,872
6830299310MN Hồng Thái http://ng-mnhongthai.haiduong.edu.vn 12 0 13 1 1 0 6 2 1 100,881
6930299311MN Hồng Phong http://ng-mnhongphong.haiduong.edu.vn 18 0 13 1 1 0 6 1 2 103,826
7030299312MN Kiến Quốc http://ng-mnkienquoc.haiduong.edu.vn 37 0 13 1 1 0 6 1 1 118,421
7130299313MN Hồng Phúc http://ng-mnhongphuc.haiduong.edu.vn 31 0 13 1 1 0 6 5 2 99,236
7230299314MN Tân Phong http://ng-mntanphong.haiduong.edu.vn 35 0 13 1 1 0 6 1 4 102,098
7330299315MN Hưng Long http://ng-mnhunglong.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 2 1 97,066
7430299316MN Hưng Thái http://ng-mnhungthai.haiduong.edu.vn 30 0 13 1 1 0 6 1 1 105,314
7530299317MN Văn Giang http://ng-mnvangiang.haiduong.edu.vn 25 0 13 1 1 0 6 1 1 96,221
7630299318MN Văn Hội http://ng-mnvanhoi.haiduong.edu.vn 44 0 17 1 1 0 6 1 1 116,830
7730299319MN Tân Quang http://ng-mntanquang.haiduong.edu.vn 21 0 16 1 1 0 6 1 1 99,042
7830299320MN Quang Hưng http://ng-mnquanghung.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 2 95,592
7930299321MN Hoàng Hanh http://ng-mnhoanghanh.haiduong.edu.vn 18 0 13 1 1 0 6 1 2 95,516
8030299322MN An Đức http://ng-mnanduc.haiduong.edu.vn 10 0 37 1 3 0 6 2 2 122,512
8130299323MN Hồng Đức http://ng-mnhongduc.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 2 4 96,643
8230299324MN Vạn Phúc http://ng-mnvanphuc.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 2 94,437
8330299325MN Ninh Hoà http://ng-mnninhhoa.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 2 1 98,853
8430299326MN Nghĩa An http://ng-mnnghiaan.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 1 1 96,259
8530299327MN Ứng Hoè http://ng-mnunghoe.haiduong.edu.vn 16 0 13 1 1 0 6 1 5 98,165
8630299328MN Quyết Thắng http://ng-mnquyetthang.haiduong.edu.vn 46 0 14 1 1 0 6 1 2 106,089
8730299329MN Sao Mai (TT) http://ng-mnsaomai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Tổng số4,534280,0012,2581,3444,536759666234960189,087,532
 
Đăng nhập