UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,584,949 (Hôm nay: 119 online: 22) Toàn huyện: 189,594,963 (Hôm nay: 553 online: 291) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130299901TT GDTX Huyện http://gdtxninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230299501THCS Ninh Giang http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn 102 3,313 19 4 169 4 6 6 16 6,215,265
330299502THCS Hiệp Lực http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn 26 4,107 4 5 4 4 6 1 1 5,944,378
430299503THCS Đồng Tâm http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn 87 3,852 4 30 863 4 4 6 7 6,229,743
530299504THCS Vĩnh Hoà http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn 97 5,036 46 31 113 12 16 6 8 6,633,932
630299505THCS Ninh Thành http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn 66 4,144 38 208 476 15 32 1 2 6,117,950
730299506THCS Tân Hương http://ng-thcstanhuong.haiduong.edu.vn 97 6,381 23 4 215 20 5 8 3 6,206,690
830299507THCS Đông Xuyên http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn 17 3,275 29 4 4 6 4 5 9 5,971,294
930299508THCS Ninh Hải http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn 76 2,369 14 4 61 4 4 4 6 6,250,272
1030299509THCS Hồng Dụ http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn 84 4,839 14 6 4 4 15 4 15 6,081,395
1130299510THCS Hồng Thái http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn 36 3,440 129 0 21 46 47 9 38 6,272,854
1230299511THCS Hồng Phong http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn 104 4,520 14 109 258 7 6 7 5 6,178,894
1330299512THCS Kiến Quốc http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn 18 4,323 5 4 9 7 4 3 17 6,347,945
1430299513THCS Hồng Phúc http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn 8 5,106 75 49 159 4 4 3 21 6,091,245
1530299514THCS Tân Phong http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn 52 4,981 21 4 4 4 4 4 1 6,121,230
1630299515THCS Hưng Long http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn 179 6,580 30 55 247 9 5 1 8 6,152,701
1730299516THCS Hưng Thái http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn 93 7,739 209 10 24 38 42 1 1 6,381,966
1830299517THCS Văn Giang http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn 95 6,965 14 3 75 27 9 2 13 6,282,633
1930299518THCS Văn Hội http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn 89 6,478 84 317 755 17 28 2 2 6,226,262
2030299519THCS Tân Quang http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn 94 4,424 6 4 0 4 4 11 3 6,211,311
2130299520THCS Quang Hưng http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn 47 1,872 4 4 4 4 7 4 1 5,726,994
2230299521THCS Hoàng Hanh http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn 28 4,343 7 4 4 4 4 2 22 6,238,666
2330299522THCS An Đức http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn 27 3,693 76 7 7 51 9 3 12 6,046,709
2430299523THCS Hồng Đức http://ng-thcshongduc.haiduong.edu.vn 37 6,687 32 0 115 30 6 1 3 6,349,661
2530299524THCS Vạn Phúc http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn 39 3,785 40 30 90 4 14 10 33 6,062,600
2630299525THCS Ninh Hoà http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn 0 1,498 32 1 0 5 4 3 4 5,835,869
2730299526THCS Nghĩa An http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn 33 5,272 29 16 107 3 4 16 51 6,755,534
2830299527THCS Ứng Hoè http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn 36 5,140 22 23 101 38 13 2 23 6,422,951
2930299528THCS Quyết Thắng http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn 74 2,708 44 68 197 32 4 9 2 6,170,170
3030299529THCS Thành Nhân http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn 94 3,243 349 35 167 48 13 2 23 2,564,767
3130299401TH Ninh Giang http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn 60 5,178 11 11 7 11 4 3 1 520,534
3230299402TH Hiệp Lực http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn 75 3,381 11 12 7 7 4 4 3 424,201
3330299403TH Đồng Tâm http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn 123 5,360 11 11 7 7 4 4 1 464,441
3430299404TH Vĩnh Hoà http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn 84 6,782 0 0 7 7 4 4 4 436,947
3530299405TH Ninh Thành http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn 125 5,986 15 11 7 7 4 3 9 367,917
3630299406TH Tân Hương http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn 50 4,391 11 11 8 7 4 1 7 413,654
3730299407TH Đông Xuyên http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn 168 7,574 0 6 10 72 15 1 9 403,736
3830299408TH Ninh Hải http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn 10 7,571 7 11 7 7 4 1 4 350,491
3930299409TH Hồng Dụ http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn 86 5,504 11 11 8 7 4 1 9 318,993
4030299410TH Hồng Thái http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn 131 4,524 11 11 7 7 4 7 2 405,650
4130299411TH Hồng Phong http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn 60 6,693 46 11 9 7 11 3 6 413,006
4230299412TH Kiến Quốc http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn 124 6,988 11 11 7 7 4 1 2 450,063
4330299413TH Hồng Phúc http://ng-hongphuc.haiduong.edu.vn 58 1,938 11 11 7 7 4 1 3 192,119
4430299414TH Tân Phong http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn 85 7,317 11 11 7 7 4 5 8 462,108
4530299415TH Hưng Long http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn 84 4,998 20 11 2 0 4 1 1 365,017
4630299416TH Hưng Thái http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn 45 4,294 97 11 8 8 5 2 6 428,909
4730299417TH Văn Giang http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn 122 5,504 75 18 115 23 6 1 5 361,143
4830299418TH Văn Hội http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn 56 6,517 11 11 7 7 4 2 4 294,843
4930299419TH Tân Quang http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn 41 4,652 15 11 5 7 9 3 4 342,726
5030299420TH Quang Hưng http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn 150 5,560 11 11 7 7 4 2 3 280,484
5130299421TH Hoàng Hanh http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn 41 7,000 11 11 8 7 4 5 4 382,142
5230299422TH An Đức http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn 77 3,683 19 11 7 7 4 1 6 340,301
5330299423TH Hồng Đức http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn 204 4,556 17 11 7 37 4 1 11 434,599
5430299424TH Vạn Phúc http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn 44 5,946 31 3 12 3 26 5 9 389,606
5530299425TH Ninh Hoà http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn 20 4,031 7 0 0 7 0 1 2 267,710
5630299426TH Nghĩa An http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn 168 5,606 11 11 7 7 4 2 9 423,986
5730299427TH Ứng Hoè http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn 31 7,096 17 11 2 10 29 1 3 404,556
5830299428TH Quyết Thắng http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn 73 6,610 11 11 8 7 4 1 2 351,054
5930299301MN thị trấn Ninh Giang http://ng-mnthitranninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6030299302MN Hiệp Lực http://ng-mnhiepluc.haiduong.edu.vn 14 0 14 1 1 0 6 1 3 115,801
6130299303MN Đồng Tâm http://ng-mndongtam.haiduong.edu.vn 28 0 14 1 1 0 6 31 4 102,179
6230299304MN Vĩnh Hoà http://ng-mnvinhhoa.haiduong.edu.vn 17 0 14 1 1 0 6 1 5 114,794
6330299305MN Ninh Thành http://ng-mnninhthanh.haiduong.edu.vn 27 0 13 1 1 0 6 1 2 101,939
6430299306MN Tân Hương http://ng-mntanhuong.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 3 1 97,333
6530299307MN Đông Xuyên http://ng-mndongxuyen.haiduong.edu.vn 37 0 13 1 1 0 6 1 2 108,684
6630299308MN Ninh Hải http://ng-mnninhhai.haiduong.edu.vn 15 0 13 1 1 0 6 1 1 101,076
6730299309MN Hồng Dụ http://ng-mnhongdu.haiduong.edu.vn 24 0 16 1 1 0 6 1 2 100,105
6830299310MN Hồng Thái http://ng-mnhongthai.haiduong.edu.vn 13 0 13 1 1 0 6 1 1 102,212
6930299311MN Hồng Phong http://ng-mnhongphong.haiduong.edu.vn 22 0 13 1 1 0 6 1 1 105,541
7030299312MN Kiến Quốc http://ng-mnkienquoc.haiduong.edu.vn 42 0 13 1 1 0 6 2 3 120,458
7130299313MN Hồng Phúc http://ng-mnhongphuc.haiduong.edu.vn 34 0 13 1 1 0 6 2 7 100,656
7230299314MN Tân Phong http://ng-mntanphong.haiduong.edu.vn 38 0 13 1 1 0 6 3 1 103,575
7330299315MN Hưng Long http://ng-mnhunglong.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 2 1 98,248
7430299316MN Hưng Thái http://ng-mnhungthai.haiduong.edu.vn 31 0 13 1 1 0 6 1 2 106,571
7530299317MN Văn Giang http://ng-mnvangiang.haiduong.edu.vn 27 0 13 1 1 0 6 1 1 97,573
7630299318MN Văn Hội http://ng-mnvanhoi.haiduong.edu.vn 50 0 17 1 1 0 6 23 3 118,673
7730299319MN Tân Quang http://ng-mntanquang.haiduong.edu.vn 24 0 16 1 1 0 6 1 3 100,754
7830299320MN Quang Hưng http://ng-mnquanghung.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 3 96,624
7930299321MN Hoàng Hanh http://ng-mnhoanghanh.haiduong.edu.vn 20 0 13 1 1 0 6 2 1 96,876
8030299322MN An Đức http://ng-mnanduc.haiduong.edu.vn 10 0 37 1 3 0 6 2 3 124,374
8130299323MN Hồng Đức http://ng-mnhongduc.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 2 97,830
8230299324MN Vạn Phúc http://ng-mnvanphuc.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 3 95,533
8330299325MN Ninh Hoà http://ng-mnninhhoa.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 2 100,182
8430299326MN Nghĩa An http://ng-mnnghiaan.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 1 4 97,426
8530299327MN Ứng Hoè http://ng-mnunghoe.haiduong.edu.vn 17 0 13 1 1 0 6 1 1 99,728
8630299328MN Quyết Thắng http://ng-mnquyetthang.haiduong.edu.vn 52 0 14 1 1 0 6 1 1 107,401
8730299329MN Sao Mai (TT) http://ng-mnsaomai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Tổng số4,838285,3532,3221,3474,582759666291553189,594,963
 
Đăng nhập