UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,657,727 (Hôm nay: 90 online: 08) Toàn huyện: 190,103,417 (Hôm nay: 540 online: 415) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130299901TT GDTX Huyện http://gdtxninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230299501THCS Ninh Giang http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn 102 3,313 19 4 169 4 6 2 14 6,225,533
330299502THCS Hiệp Lực http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn 27 4,107 4 5 4 4 6 3 1 5,952,027
430299503THCS Đồng Tâm http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn 89 3,878 4 30 863 4 4 1 3 6,238,989
530299504THCS Vĩnh Hoà http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn 98 5,036 46 31 113 12 16 4 51 6,657,528
630299505THCS Ninh Thành http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn 66 4,164 38 208 493 15 32 4 14 6,125,171
730299506THCS Tân Hương http://ng-thcstanhuong.haiduong.edu.vn 99 6,381 23 4 215 20 5 2 3 6,218,776
830299507THCS Đông Xuyên http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn 17 3,275 30 4 4 6 4 1 12 5,980,059
930299508THCS Ninh Hải http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn 82 2,369 14 4 61 4 4 1 8 6,268,219
1030299509THCS Hồng Dụ http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn 85 4,839 14 6 4 4 15 2 2 6,092,877
1130299510THCS Hồng Thái http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn 36 3,440 129 0 21 46 47 4 25 6,289,082
1230299511THCS Hồng Phong http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn 107 5,346 14 109 258 7 6 4 47 6,192,400
1330299512THCS Kiến Quốc http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn 18 4,323 5 4 9 7 4 12 13 6,358,481
1430299513THCS Hồng Phúc http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn 8 5,106 75 49 159 4 4 3 16 6,099,599
1530299514THCS Tân Phong http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn 54 4,981 21 4 4 4 4 2 1 6,134,151
1630299515THCS Hưng Long http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn 185 6,613 30 55 247 9 5 5 10 6,161,053
1730299516THCS Hưng Thái http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn 94 7,765 210 10 24 38 42 5 11 6,396,757
1830299517THCS Văn Giang http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn 97 6,965 14 3 75 27 9 5 1 6,289,922
1930299518THCS Văn Hội http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn 89 6,478 84 317 755 17 28 4 1 6,238,863
2030299519THCS Tân Quang http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn 94 4,429 6 4 0 4 4 4 3 6,219,838
2130299520THCS Quang Hưng http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn 47 1,872 4 4 4 4 7 1 2 5,731,458
2230299521THCS Hoàng Hanh http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn 30 4,251 7 4 4 4 4 19 13 6,246,184
2330299522THCS An Đức http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn 27 3,693 79 7 7 51 9 4 1 6,053,160
2430299523THCS Hồng Đức http://ng-thcshongduc.haiduong.edu.vn 38 6,712 32 0 115 30 6 2 4 6,359,826
2530299524THCS Vạn Phúc http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn 43 3,785 45 30 90 4 14 1 21 6,072,745
2630299525THCS Ninh Hoà http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn 0 1,498 32 1 0 5 4 1 1 5,843,305
2730299526THCS Nghĩa An http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn 35 5,272 30 16 107 3 4 6 34 6,773,876
2830299527THCS Ứng Hoè http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn 36 5,140 22 23 101 38 13 2 2 6,435,200
2930299528THCS Quyết Thắng http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn 74 2,708 45 68 197 32 4 2 1 6,178,206
3030299529THCS Thành Nhân http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn 99 3,243 358 35 167 48 13 1 2 2,585,724
3130299401TH Ninh Giang http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn 62 5,257 11 11 7 11 4 3 8 528,031
3230299402TH Hiệp Lực http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn 79 4,680 11 12 7 7 4 1 7 428,510
3330299403TH Đồng Tâm http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn 125 5,443 11 11 7 7 4 1 1 470,193
3430299404TH Vĩnh Hoà http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn 89 6,782 0 0 7 7 4 1 2 441,606
3530299405TH Ninh Thành http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn 129 6,236 15 11 7 7 4 1 1 374,933
3630299406TH Tân Hương http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn 53 4,391 11 11 8 7 4 5 1 417,247
3730299407TH Đông Xuyên http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn 181 7,653 0 6 10 72 15 5 7 412,404
3830299408TH Ninh Hải http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn 10 7,571 7 11 7 7 4 23 6 353,587
3930299409TH Hồng Dụ http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn 89 5,504 11 11 8 7 4 2 1 322,414
4030299410TH Hồng Thái http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn 135 4,556 11 11 7 7 4 3 10 413,243
4130299411TH Hồng Phong http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn 63 6,693 46 11 9 7 11 4 7 416,478
4230299412TH Kiến Quốc http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn 126 6,988 11 11 7 7 4 1 1 453,947
4330299413TH Hồng Phúc http://ng-hongphuc.haiduong.edu.vn 63 1,956 11 11 7 7 4 15 2 192,699
4430299414TH Tân Phong http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn 90 7,482 11 11 7 7 4 4 1 473,095
4530299415TH Hưng Long http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn 89 4,998 20 11 2 0 4 1 1 369,323
4630299416TH Hưng Thái http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn 47 4,294 98 11 8 8 5 4 6 431,630
4730299417TH Văn Giang http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn 139 5,504 75 18 122 23 6 32 4 365,413
4830299418TH Văn Hội http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn 57 6,517 11 11 7 7 4 1 6 298,773
4930299419TH Tân Quang http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn 43 4,652 15 11 5 7 9 6 9 348,199
5030299420TH Quang Hưng http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn 151 5,560 11 11 7 7 4 2 3 284,220
5130299421TH Hoàng Hanh http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn 41 7,000 11 11 8 7 4 2 1 387,341
5230299422TH An Đức http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn 83 4,999 19 11 7 7 4 1 1 344,592
5330299423TH Hồng Đức http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn 218 4,618 17 11 7 37 4 3 12 443,339
5430299424TH Vạn Phúc http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn 46 6,017 31 3 12 3 26 2 6 396,414
5530299425TH Ninh Hoà http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn 22 4,031 7 0 0 7 0 1 4 271,156
5630299426TH Nghĩa An http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn 177 5,692 11 11 7 7 4 3 1 431,936
5730299427TH Ứng Hoè http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn 31 7,128 17 11 2 10 29 1 1 408,520
5830299428TH Quyết Thắng http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn 82 6,610 11 11 8 7 4 1 7 358,352
5930299301MN thị trấn Ninh Giang http://ng-mnthitranninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6030299302MN Hiệp Lực http://ng-mnhiepluc.haiduong.edu.vn 14 0 14 1 1 0 6 1 6 116,924
6130299303MN Đồng Tâm http://ng-mndongtam.haiduong.edu.vn 28 0 14 1 1 0 6 18 3 103,336
6230299304MN Vĩnh Hoà http://ng-mnvinhhoa.haiduong.edu.vn 20 0 14 1 1 0 6 15 4 116,354
6330299305MN Ninh Thành http://ng-mnninhthanh.haiduong.edu.vn 27 0 13 1 1 0 6 10 3 103,012
6430299306MN Tân Hương http://ng-mntanhuong.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 5 4 98,329
6530299307MN Đông Xuyên http://ng-mndongxuyen.haiduong.edu.vn 41 0 13 1 1 0 6 2 4 110,190
6630299308MN Ninh Hải http://ng-mnninhhai.haiduong.edu.vn 15 0 13 1 1 0 6 16 6 102,073
6730299309MN Hồng Dụ http://ng-mnhongdu.haiduong.edu.vn 25 0 16 1 1 0 6 16 7 101,388
6830299310MN Hồng Thái http://ng-mnhongthai.haiduong.edu.vn 13 0 13 1 1 0 6 1 4 103,423
6930299311MN Hồng Phong http://ng-mnhongphong.haiduong.edu.vn 24 0 13 1 1 0 6 2 4 107,171
7030299312MN Kiến Quốc http://ng-mnkienquoc.haiduong.edu.vn 45 0 13 1 1 0 6 15 4 122,360
7130299313MN Hồng Phúc http://ng-mnhongphuc.haiduong.edu.vn 35 0 13 1 1 0 6 8 4 102,245
7230299314MN Tân Phong http://ng-mntanphong.haiduong.edu.vn 42 0 13 1 1 0 6 14 5 104,988
7330299315MN Hưng Long http://ng-mnhunglong.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 1 1 99,286
7430299316MN Hưng Thái http://ng-mnhungthai.haiduong.edu.vn 32 0 13 1 1 0 6 1 2 107,829
7530299317MN Văn Giang http://ng-mnvangiang.haiduong.edu.vn 28 0 13 1 1 0 6 1 5 98,865
7630299318MN Văn Hội http://ng-mnvanhoi.haiduong.edu.vn 53 0 18 1 1 0 6 3 2 120,403
7730299319MN Tân Quang http://ng-mntanquang.haiduong.edu.vn 24 0 16 1 1 0 6 6 4 102,071
7830299320MN Quang Hưng http://ng-mnquanghung.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 3 3 97,557
7930299321MN Hoàng Hanh http://ng-mnhoanghanh.haiduong.edu.vn 23 0 13 1 1 0 6 1 1 98,095
8030299322MN An Đức http://ng-mnanduc.haiduong.edu.vn 10 0 37 1 3 0 6 2 5 125,878
8130299323MN Hồng Đức http://ng-mnhongduc.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 17 4 98,811
8230299324MN Vạn Phúc http://ng-mnvanphuc.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 5 96,719
8330299325MN Ninh Hoà http://ng-mnninhhoa.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 3 3 101,373
8430299326MN Nghĩa An http://ng-mnnghiaan.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 3 1 98,441
8530299327MN Ứng Hoè http://ng-mnunghoe.haiduong.edu.vn 17 0 13 1 1 0 6 8 4 101,048
8630299328MN Quyết Thắng http://ng-mnquyetthang.haiduong.edu.vn 58 0 14 1 1 0 6 6 5 108,644
8730299329MN Sao Mai (TT) http://ng-mnsaomai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Tổng số5,037289,7942,3451,3474,606759666415540190,103,417
 
Đăng nhập