Tổng truy cập: 1,892,832 (Hôm nay: 1,343 online: 70) Toàn huyện: 181,909,651 (Hôm nay: 10,969 online: 294) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130299901TT GDTX Huyện http://gdtxninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230299501THCS Ninh Giang http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn 91 3,313 4 4 169 4 6 4 259 6,118,098
330299502THCS Hiệp Lực http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn 20 3,808 4 5 4 4 6 4 121 5,883,379
430299503THCS Đồng Tâm http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn 72 3,455 4 30 775 4 4 9 155 6,148,089
530299504THCS Vĩnh Hoà http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn 69 5,026 38 31 113 12 16 17 1,042 6,388,575
630299505THCS Ninh Thành http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn 47 3,835 31 208 311 15 32 3 253 6,048,493
730299506THCS Tân Hương http://ng-thcstanhuong.haiduong.edu.vn 29 4,330 16 4 215 15 5 1 266 6,078,944
830299507THCS Đông Xuyên http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn 17 2,276 18 4 4 6 4 2 137 5,894,950
930299508THCS Ninh Hải http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn 22 3,378 4 4 50 4 4 10 384 6,095,154
1030299509THCS Hồng Dụ http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn 69 4,574 14 6 4 4 15 13 430 5,909,098
1130299510THCS Hồng Thái http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn 30 3,430 128 0 21 46 47 3 146 6,152,095
1230299511THCS Hồng Phong http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn 89 4,401 17 109 258 7 6 3 139 6,080,584
1330299512THCS Kiến Quốc http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn 10 4,039 5 4 9 7 4 6 189 6,240,241
1430299513THCS Hồng Phúc http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn 8 5,105 66 49 159 4 4 4 234 6,005,150
1530299514THCS Tân Phong http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn 37 4,981 17 4 4 4 4 5 227 6,025,978
1630299515THCS Hưng Long http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn 134 5,946 30 55 247 9 5 1 175 6,052,139
1730299516THCS Hưng Thái http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn 76 7,738 195 10 24 38 42 13 498 6,188,691
1830299517THCS Văn Giang http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn 66 6,470 12 3 75 27 9 1 109 6,205,223
1930299518THCS Văn Hội http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn 65 6,478 73 213 553 17 28 10 389 6,052,875
2030299519THCS Tân Quang http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn 79 4,321 6 4 0 4 4 6 187 6,142,873
2130299520THCS Quang Hưng http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn 28 1,872 4 4 4 4 7 3 67 5,679,552
2230299521THCS Hoàng Hanh http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn 20 4,028 6 4 4 4 4 5 136 6,166,437
2330299522THCS An Đức http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn 16 3,557 53 7 7 51 9 3 182 5,983,274
2430299523THCS Hồng Đức http://ng-thcshongduc.haiduong.edu.vn 25 5,903 25 0 115 30 6 9 261 6,233,494
2530299524THCS Vạn Phúc http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn 25 3,744 21 30 67 4 14 2 160 5,973,769
2630299525THCS Ninh Hoà http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn 0 776 15 1 0 5 4 10 75 5,731,181
2730299526THCS Nghĩa An http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn 20 5,031 12 16 107 3 4 12 532 6,610,715
2830299527THCS Ứng Hoè http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn 29 4,899 15 23 101 38 13 5 371 6,312,415
2930299528THCS Quyết Thắng http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn 57 2,099 22 68 197 32 4 9 316 6,052,699
3030299529THCS Thành Nhân http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn 87 3,243 232 35 167 48 13 6 247 2,423,261
3130299401TH Ninh Giang http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn 39 2,427 11 11 7 11 4 7 173 448,546
3230299402TH Hiệp Lực http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn 42 4,003 11 12 7 7 4 2 79 373,868
3330299403TH Đồng Tâm http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn 74 4,901 11 11 7 7 4 2 111 401,566
3430299404TH Vĩnh Hoà http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn 44 5,441 11 0 7 7 4 2 133 374,870
3530299405TH Ninh Thành http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn 71 5,295 13 11 7 7 4 6 122 310,762
3630299406TH Tân Hương http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn 30 4,391 11 11 8 7 4 5 85 356,269
3730299407TH Đông Xuyên http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn 100 7,117 0 6 10 61 15 5 124 323,249
3830299408TH Ninh Hải http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn 6 7,377 7 11 7 7 4 2 97 303,075
3930299409TH Hồng Dụ http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn 55 5,504 11 11 8 7 4 3 86 276,400
4030299410TH Hồng Thái http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn 87 5,038 11 11 7 7 4 5 207 334,303
4130299411TH Hồng Phong http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn 46 6,693 42 11 9 7 11 4 79 367,696
4230299412TH Kiến Quốc http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn 72 6,988 11 11 7 7 4 1 76 406,575
4330299413TH Hồng Phúc http://ng-hongphuc.haiduong.edu.vn 16 2,446 11 11 7 7 4 1 3 181,024
4430299414TH Tân Phong http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn 42 5,298 11 11 7 7 4 7 373 352,173
4530299415TH Hưng Long http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn 50 4,922 20 11 2 0 4 2 57 324,298
4630299416TH Hưng Thái http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn 23 4,294 87 11 8 8 5 3 76 386,241
4730299417TH Văn Giang http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn 60 5,504 33 15 36 23 6 1 31 310,624
4830299418TH Văn Hội http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn 34 6,517 11 11 7 7 4 25 89 256,150
4930299419TH Tân Quang http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn 24 4,514 15 11 5 7 9 4 93 275,683
5030299420TH Quang Hưng http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn 83 4,249 11 11 7 7 4 1 51 233,685
5130299421TH Hoàng Hanh http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn 11 6,964 11 11 8 7 4 3 145 293,301
5230299422TH An Đức http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn 21 2,729 15 11 7 7 4 4 75 287,957
5330299423TH Hồng Đức http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn 109 2,700 11 11 7 34 4 3 214 343,852
5430299424TH Vạn Phúc http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn 23 5,338 22 3 12 3 26 2 105 307,555
5530299425TH Ninh Hoà http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn 9 3,535 2 0 0 7 0 3 91 225,582
5630299426TH Nghĩa An http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn 56 2,781 11 11 7 7 4 4 106 360,791
5730299427TH Ứng Hoè http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn 16 6,668 16 11 2 10 29 4 98 353,154
5830299428TH Quyết Thắng http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn 33 6,610 11 11 8 7 4 4 67 262,976
5930299301MN thị trấn Ninh Giang http://ng-mnthitranninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6030299302MN Hiệp Lực http://ng-mnhiepluc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6130299303MN Đồng Tâm http://ng-mndongtam.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
6230299304MN Vĩnh Hoà http://ng-mnvinhhoa.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
6330299305MN Ninh Thành http://ng-mnninhthanh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
6430299306MN Tân Hương http://ng-mntanhuong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
6530299307MN Đông Xuyên http://ng-mndongxuyen.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
6630299308MN Ninh Hải http://ng-mnninhhai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6730299309MN Hồng Dụ http://ng-mnhongdu.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
6830299310MN Hồng Thái http://ng-mnhongthai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
6930299311MN Hồng Phong http://ng-mnhongphong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
7030299312MN Kiến Quốc http://ng-mnkienquoc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
7130299313MN Hồng Phúc http://ng-mnhongphuc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
7230299314MN Tân Phong http://ng-mntanphong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
7330299315MN Hưng Long http://ng-mnhunglong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7430299316MN Hưng Thái http://ng-mnhungthai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7530299317MN Văn Giang http://ng-mnvangiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
7630299318MN Văn Hội http://ng-mnvanhoi.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
7730299319MN Tân Quang http://ng-mntanquang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0
7830299320MN Quang Hưng http://ng-mnquanghung.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
7930299321MN Hoàng Hanh http://ng-mnhoanghanh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
8030299322MN An Đức http://ng-mnanduc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
8130299323MN Hồng Đức http://ng-mnhongduc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
8230299324MN Vạn Phúc http://ng-mnvanphuc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
8330299325MN Ninh Hoà http://ng-mnninhhoa.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8430299326MN Nghĩa An http://ng-mnnghiaan.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8530299327MN Ứng Hoè http://ng-mnunghoe.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
8630299328MN Quyết Thắng http://ng-mnquyetthang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
8730299329MN Sao Mai (TT) http://ng-mnsaomai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Tổng số2,613262,3001,5351,2133,98574050429410,969181,909,651
 
Đăng nhập