UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,068,300 (Hôm nay: 393 online: 84) Toàn huyện: 183,650,084 (Hôm nay: 4,229 online: 195) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130299901TT GDTX Huyện http://gdtxninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230299501THCS Ninh Giang http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn 91 3,313 4 4 169 4 6 3 59 6,151,111
330299502THCS Hiệp Lực http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn 20 3,808 4 5 4 4 6 2 25 5,903,569
430299503THCS Đồng Tâm http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn 76 3,536 4 30 775 4 4 5 76 6,174,513
530299504THCS Vĩnh Hoà http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn 80 5,026 44 31 113 12 16 7 287 6,483,249
630299505THCS Ninh Thành http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn 53 3,905 34 208 372 15 32 3 49 6,074,729
730299506THCS Tân Hương http://ng-thcstanhuong.haiduong.edu.vn 79 5,986 22 4 215 15 5 3 84 6,122,427
830299507THCS Đông Xuyên http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn 17 3,250 21 4 4 6 4 5 29 5,921,593
930299508THCS Ninh Hải http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn 51 3,378 10 4 50 4 4 9 194 6,146,131
1030299509THCS Hồng Dụ http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn 71 4,574 14 6 4 4 15 4 152 5,976,820
1130299510THCS Hồng Thái http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn 32 3,440 128 0 21 46 47 5 156 6,193,724
1230299511THCS Hồng Phong http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn 92 5,567 12 109 258 7 6 2 93 6,114,264
1330299512THCS Kiến Quốc http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn 14 4,039 5 4 9 7 4 4 59 6,278,409
1430299513THCS Hồng Phúc http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn 8 5,106 67 49 159 4 4 2 99 6,036,267
1530299514THCS Tân Phong http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn 43 4,990 19 4 4 4 4 1 91 6,059,316
1630299515THCS Hưng Long http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn 156 6,062 30 55 247 9 5 3 71 6,088,487
1730299516THCS Hưng Thái http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn 81 7,430 198 10 24 38 42 5 173 6,257,159
1830299517THCS Văn Giang http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn 76 6,632 14 3 75 27 9 1 99 6,230,273
1930299518THCS Văn Hội http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn 72 6,478 74 317 621 17 28 7 167 6,118,754
2030299519THCS Tân Quang http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn 84 4,321 6 4 0 4 4 3 83 6,168,966
2130299520THCS Quang Hưng http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn 34 1,872 4 4 4 4 7 2 33 5,696,212
2230299521THCS Hoàng Hanh http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn 22 4,194 7 4 4 4 4 4 61 6,193,534
2330299522THCS An Đức http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn 21 3,573 60 7 7 51 9 2 39 6,007,487
2430299523THCS Hồng Đức http://ng-thcshongduc.haiduong.edu.vn 29 6,017 30 0 115 30 6 3 143 6,269,861
2530299524THCS Vạn Phúc http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn 30 3,744 25 30 90 4 14 4 87 6,003,307
2630299525THCS Ninh Hoà http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn 0 1,315 32 1 0 5 4 3 28 5,767,305
2730299526THCS Nghĩa An http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn 24 5,143 18 16 107 3 4 2 160 6,654,582
2830299527THCS Ứng Hoè http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn 30 5,020 15 23 101 38 13 5 77 6,347,381
2930299528THCS Quyết Thắng http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn 66 2,583 28 68 197 32 4 3 85 6,097,093
3030299529THCS Thành Nhân http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn 90 3,243 274 35 167 48 13 6 72 2,485,477
3130299401TH Ninh Giang http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn 45 2,860 11 11 7 11 4 7 101 472,785
3230299402TH Hiệp Lực http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn 57 4,043 11 12 7 7 4 2 30 391,384
3330299403TH Đồng Tâm http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn 85 5,109 11 11 7 7 4 3 42 422,308
3430299404TH Vĩnh Hoà http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn 57 5,441 11 0 7 7 4 3 17 395,796
3530299405TH Ninh Thành http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn 90 5,491 15 11 7 7 4 2 51 331,155
3630299406TH Tân Hương http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn 38 4,391 11 11 8 7 4 2 72 379,767
3730299407TH Đông Xuyên http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn 117 7,117 0 6 10 72 15 3 75 351,124
3830299408TH Ninh Hải http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn 6 7,565 7 11 7 7 4 1 31 321,099
3930299409TH Hồng Dụ http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn 67 5,504 11 11 8 7 4 2 43 291,901
4030299410TH Hồng Thái http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn 102 4,231 11 11 7 7 4 1 44 358,870
4130299411TH Hồng Phong http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn 50 6,693 42 11 9 7 11 5 54 384,227
4230299412TH Kiến Quốc http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn 94 6,988 11 11 7 7 4 2 53 422,319
4330299413TH Hồng Phúc http://ng-hongphuc.haiduong.edu.vn 31 2,453 11 11 7 7 4 1 13 186,985
4430299414TH Tân Phong http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn 50 5,415 11 11 7 7 4 1 47 393,448
4530299415TH Hưng Long http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn 61 4,998 20 11 2 0 4 2 16 337,119
4630299416TH Hưng Thái http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn 30 4,294 89 11 8 8 5 2 20 403,188
4730299417TH Văn Giang http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn 81 5,504 44 15 108 23 6 5 27 328,003
4830299418TH Văn Hội http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn 45 6,517 11 11 7 7 4 1 25 268,847
4930299419TH Tân Quang http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn 28 4,514 15 11 5 7 9 5 62 300,519
5030299420TH Quang Hưng http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn 113 4,716 11 11 7 7 4 3 25 250,534
5130299421TH Hoàng Hanh http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn 26 6,863 11 11 8 7 4 11 77 327,671
5230299422TH An Đức http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn 29 5,217 16 11 7 7 4 2 6 307,163
5330299423TH Hồng Đức http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn 134 3,998 17 11 7 37 4 4 73 376,079
5430299424TH Vạn Phúc http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn 30 5,493 27 3 12 3 26 4 75 336,317
5530299425TH Ninh Hoà http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn 10 3,700 6 0 0 7 0 2 27 241,805
5630299426TH Nghĩa An http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn 88 5,161 11 11 7 7 4 3 41 382,905
5730299427TH Ứng Hoè http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn 23 6,818 17 11 2 10 29 2 38 370,925
5830299428TH Quyết Thắng http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn 44 6,610 11 11 8 7 4 6 68 293,841
5930299301MN thị trấn Ninh Giang http://ng-mnthitranninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6030299302MN Hiệp Lực http://ng-mnhiepluc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6130299303MN Đồng Tâm http://ng-mndongtam.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
6230299304MN Vĩnh Hoà http://ng-mnvinhhoa.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
6330299305MN Ninh Thành http://ng-mnninhthanh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
6430299306MN Tân Hương http://ng-mntanhuong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6530299307MN Đông Xuyên http://ng-mndongxuyen.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
6630299308MN Ninh Hải http://ng-mnninhhai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
6730299309MN Hồng Dụ http://ng-mnhongdu.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
6830299310MN Hồng Thái http://ng-mnhongthai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
6930299311MN Hồng Phong http://ng-mnhongphong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
7030299312MN Kiến Quốc http://ng-mnkienquoc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
7130299313MN Hồng Phúc http://ng-mnhongphuc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7230299314MN Tân Phong http://ng-mntanphong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
7330299315MN Hưng Long http://ng-mnhunglong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
7430299316MN Hưng Thái http://ng-mnhungthai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
7530299317MN Văn Giang http://ng-mnvangiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
7630299318MN Văn Hội http://ng-mnvanhoi.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7730299319MN Tân Quang http://ng-mntanquang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
7830299320MN Quang Hưng http://ng-mnquanghung.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
7930299321MN Hoàng Hanh http://ng-mnhoanghanh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
8030299322MN An Đức http://ng-mnanduc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
8130299323MN Hồng Đức http://ng-mnhongduc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
8230299324MN Vạn Phúc http://ng-mnvanphuc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
8330299325MN Ninh Hoà http://ng-mnninhhoa.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8430299326MN Nghĩa An http://ng-mnnghiaan.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
8530299327MN Ứng Hoè http://ng-mnunghoe.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
8630299328MN Quyết Thắng http://ng-mnquyetthang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8730299329MN Sao Mai (TT) http://ng-mnsaomai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Tổng số3,173275,2491,6831,3174,2097545041954,229183,650,084
 
Đăng nhập