UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,344,402 (Hôm nay: 114 online: 07) Toàn huyện: 184,953,611 (Hôm nay: 16,027 online: 381) Đăng nhập

UBND HUYỆN NINH GIANG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA AN               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 18/KH-THNA                      Nghĩa An, ngày 29 tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác Pháp chế năm học 2018 -2019

     Thực hiện kế hoạch số 1252/KH-SGDĐT-TTr, ngày 10/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019.

     Thực hiện kế hoạch số 33/KH-PGD&ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Ninh Giang.

     Căn cứ nhiệm vụ năm học và đặc điểm của nhà trường năm học 2018- 2019,

     Trường Tiểu học Nghĩa An xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Pháp chế năm học 2018- 2019 như sau:

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH:

1.  Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động công tác pháp chế trong nhà trường; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, quản lý tổ chức và hoạt động giáo dục theo đúng quy định của pháp luật.

2. Nâng cao chất lượng dạy và học môn Đạo đức trong nhà trường. Đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa phổ biến kịp thời những nội dung cơ bản của các Luật mới ban hành và các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết khác đến cán bộ, nhà giáo, người lao động và người học.

3. Phối hợp công tác giáo dục pháp luật với việc theo dõi thực hiện pháp luật; hạn chế, đẩy lùi các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong môi trường giáo dục.

4.Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

II.  YÊU CẦU

1. Chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho công tác dạy- học kiến thức pháp luật và hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy, giáo dục pháp luật theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức pháp luật. Kết hợp giáo dục chính khóa với hoạt động ngoại khóa tăng cường giáo dục kỹ năng sống; ứng phó kịp thời với thiên tai, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh.

3. Phối hợp lực lượng làm công tác giáo dục pháp luật trong và ngoài ngành để phổ biến, triển khai thực hiện pháp luật đến cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh trong nhà trường.

B. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

          1. Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

          2. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành kế hoạch hành động của ngành giáo dục, triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 29-NQ/TW; Chương trình hành động số 21-CTr/TU, ngày 28/3/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

         3. Nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và ý thức chấp hành pháp luật như Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng, pháp luật về tiếp công dân,… của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh sử dụng pháp luật làm công cụ, phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Sử dụng và khai thác có hiệu quả các hình thức, phương pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, khai thác tốt tủ sách pháp luật.

II. Nhiệm vụ cụ thể

          1. Kiện toàn tổ chức pháp chế

- Phân công cán bộ phụ trách công tác pháp chế trường (theo quyết định).

- Tham gia các lớp tập huấn, bồi d­ưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế do Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và đào tạo, Sở, phòng Tư pháp và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

            2. Hoạt động, tổ chức pháp chế

            a. Về công tác xây dựng pháp luật

- Xây dựng các văn bản quản lý, điều hành tại nhà trường đúng pháp luật.
- Hiệu trưởng chủ trì lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cấp.

            b. Về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
          - Kiểm tra, rà soát, phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính do ngành ban hành có chứa nội dung quy phạm pháp luật để kiến nghị, đề xuất cấp trên phương án xử lý.

          - Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý, điều hành do nhà trường ban hành theo đúng Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ.

          - Lập sổ đăng ký văn bản đi và sổ đăng ký văn bản đến theo mẫu quy định; tiếp nhận, xử lý kịp thời văn bản đến.

           c. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

           -  Thông qua hội nghị, hội thảo, tập huấn, tiết chào cờ đầu tuần, họp hội đồng, sinh hoạt tổ, sinh hoạt lớp, hoạt động ngoại khóa để triển khai, tuyên truyền Nghị Quyết số 09-NQ/TW, Nghị quyết số 44/NQ-CP, Quyết định 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ GD&ĐT, Quyết định 792/QĐ-BGDĐT ngày 07/3/2014 của Bộ GDĐT về việc ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 của ngành giáo dục; Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 13/3/2013 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

            - Đối với cán bộ, viên chức: Tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật về giáo dục, các quy định liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường như Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, thực hiện cơ chế dân chủ.

            -  Đối với học sinh: Lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật phù hợp với lứa tuổi học sinh như: Nâng cao chất lượng dạy và học môn học giáo dục công dân theo hướng cung cấp kiến thức về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với cuộc sống và học tập của học sinh. Chú trọng các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống tệ nạn xã hội… Đặc biệt chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen xử sự theo pháp luật của học sinh.

            - Phối hợp Đoàn Thanh niên, Công Đoàn trường tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật cho toàn thể CBVC và học sinh của các đơn vị trường học.

            - Phối hợp với ngành Tư pháp và các ngành có liên quan tổ chức tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường; kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong ngành.

            - Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

            - Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình giáo dục môn đạo đức. Tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và hoạt động ngoài giờ lên lớp.

            - Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục trên trang thông tin điện tử của trường.

            d. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

            Tăng cường công tác tự kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục tại trường; thực hiện báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Phòng GD&ĐT.

            đ. Công tác cải cách thủ tục hành chính      

          - Niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tập thể, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng thời hạn.

          - Thực hiện công tác rá soát, đánh giá thủ rục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục theo đúng quy định.

          e) Công tác thi đua khen thưởng

           Căn cứ vào tình hình thực tế, nhà trường khen thưởng và đề nghị Phòng GD&ĐT, UBND huyện khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Tổ pháp chế xây dựng kế hoạch, lịch hoạt động theo từng tháng. Đồng thời phối hợp với các tổ chức trong nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên.

           2.  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các buổi chào cờ đầu tuần, trong các tiết học môn giáo dục công dân và giờ ngoại khóa cho học sinh; các cuộc họp đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

          3. Công tác báo cáo: Báo cáo xây dựng kế hoạch công tác pháp chế nộp trước ngày 10/11/2018; báo cáo kết quả thực hiện ngày pháp luật đưa vào một nội dung trong báo cáo sơ kết công tác pháp chế nộp trước ngày 30/12/2018, báo cáo tổng kết nộp trước ngày 30/5/2019 (báo cáo công tác pháp chế đưa vào một nội dung trong báo cáo công tác kiểm tra nội bộ trường học).

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG
Thực hiện công tác pháp chế năm học 2018 - 2019

 

Tháng

Nội dung triển khai

Người thực hiện

9,10/2018

- Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ pháp chế năm học - Thành lập tổ công tác thực hiện nhiệm vụ pháp chế nhà trường.
- Giáo dục pháp luật cho học sinh ( Luật ATGT; phòng cháy chữa cháy; đuối nước; ma túy; phòng chống AIDS...)

- Xây dựng Quy chế hoạt động của cơ quan như chi tiêu nội bộ, kiểm tra nội bộ, nâng lương trước thời hạn,  thi đua- khen thưởng, công khai, dân chủ,..

- Tổ pháp chế
- Đoàn Đội.

 

- Giáo viên chủ nhiệm.

 

- Tổ pháp chế

11/2018

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Xây dựng tủ sách pháp luật.
- Triển khai các văn bản của ngành tới cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường.

- Tổ pháp chế

 

- Đoàn đội
- Tổ pháp chế.

12/2018

- Phát động tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2018.
- Tiếp tục xây dựng tủ sách pháp luật. Đạo đức….
- Giáo dục kỹ năng sống trong học sinh.

- Tổ pháp chế.
- Đoàn Thanh niên.

GVCN lớp

01/2019

- Kiểm tra công tác thực hiện các văn bản pháp luật đối với các tổ chức, tổ chuyên môn, cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Triển khai Quy chế đánh giá học sinh tới cán bộ giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm..
- Giáo dục kỹ năng sống trong học sinh.

- Tổ công tác pháp chế.
 

- Giáo viên bộ môn, GV chủ nhiệm
- GVCN, Học sinh

02/2019

- Sưu tầm sách báo về pháp luật để phổ biến trong GV và HS.
- Triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.
- Phòng chống bạo lực học đường, đuố nước, ATGT…

- Tổ công tác pháp chế.
- Ban giám hiệu.
-CB giáo viên.

- Đoàn đội.

03/2019

- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh..
- Triển khai qui định về Chuẩn GV, Chuẩn hiệu trưởng, chuẩn PHT

- Lãnh đạo trường.
- Đoàn Thanh niên.
- Tổ pháp chế

04/2019

- Rà soát việc thực hiện xây dựng tủ sách pháp luật.
- Giáo dục kỹ năng sống ( phòng chống duối nước).

- Tổ CT pháp chế.
- GV chủ nhiệm.

05/2019

- Triển khai đánh giá học sinh cuối năm học. Xét HS lên lớp, Khen thưởng cuối năm.
- Báo cáo tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ pháp chế năm học 2018 - 2019.

- Lãnh đạo trường.
 

- Tổ công tác pháp chế.

 

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2018-2019 trường Tiểu học Nghĩa An. Các bộ phận căn cứ vào kế hoạch trên và tình hình cụ thể của đơn vị, xây dựng nội dung chi tiết, khả thi và triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

   - Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

   - Website trường (để thông báo thực hiện);

   - Lưu VT.

TM. NHÀ TRƯỜNG

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lê Tố Uyên                       

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Phó trưởng phòng: Lê Tiến Đạt
Đăng nhập