UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 3,038,756 (Hôm nay: 800 online: 18) Toàn huyện: 190,232,970 (Hôm nay: 850 online: 261) Đăng nhập

PHÒNG GD-ĐT NINH GIANG

TRƯỜNG THCS HỒNG PHONG

Số 25 /KH-THCS HP

 

 
   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                            

                   Hồng Phong, ngày 15  tháng 5 năm 2019

KẾ HOẠCH BẢO VỆ CSVC

VÀ PHÒNG CHỐNG BÃO LỤT TRONG DỊP HÈ  2019

         

          Căn cứ vào các công văn hướng dẫn về phòng chống lụt bão của các cấp;

          Căn cứ vào kế hoạch phòng chống lụt bão của Phòng GD-ĐT Ninh Giang, UBND xã Hồng Phong;

          Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trường THCS Hồng Phong xây dựng kế hoạch phòng chống  lụt bão trong dịp hè 2019 như sau:

        I. MỤC TIÊU

          Tuyên truyền giáo dục CBGV, học sinh toàn trường nâng cao nhận thức về cách phòng chống lụt bão; có ý thức tự giác trong việc bảo vệ tài sản của nhà trường trước thiên tai xảy ra.

          Thực hiện tốt công tác bảo vệ CSVC và phòng chống lụt bão nhằm bảo vệ an toàn tính mạng của CBGV, học sinh trong nhà trường, bảo đảm an toàn tài sản của nhà trường.

          Có phương án phòng chống bão lụt chủ động, hiệu quả, phù hợp thực tế địa bàn. Phối hợp tốt với ban phòng chống lụt bão của địa phương, hội cha mẹ học sinh thực hiện hiện đưa đón học sinh đảm bảo an toàn tính mạng trong mùa mưa bão.

         II. VỀ TỔ CHỨC SỐ LƯỢNG

          Lực lượng tham gia bao gồm: Ban thường trực phòng chống bão lụt, toàn thể CBGV-NV nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh. Các thành viên trong Ban thường trực phòng chống bão lụt được phân công phần hành trách nhiệm cụ thể (có danh sách và bảng phân công trách nhiệm kèm theo)

           III. PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH

    (Ban thường trực phòng chống bão lụt và bảo vệ CSVC trường THCS Hồng Phong)

(Kèm theo QĐ số 28/QĐ-HT ngày 25/05/2019 của Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Phong)

1. Bà Bùi Thị Tuệ - Hiệu trưởng - Trưởng Ban PCBL.

           Số ĐT: 0961196112.

         Phụ trách, chỉ đạo chung, xây dựng kế hoạch phòng chống bão lụt, bảo vệ CSVC, nhận lệnh chỉ đạo của Phòng GD-ĐT Ninh Giang, các Ban phòng chống bão lụt các cấp để triển khai ở đơn vị; Phân công trách nhiệm của các thành viên trong Ban phòng chống bão lụt; đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm qua các đợt; Tham mưu với Lãnh đạo địa phương để tăng cường CSVC, phối hợp ứng cứu khi bão gió xảy ra.

2. Ông: Đào Văn Kiên - P. Hiệu trưởng - Phó ban PCBL, bảo vệ CSVC.

Số ĐT: 0984045262.

        Cùng cộng đồng trách nhiệm và chỉ đạo cùng trưởng ban; chỉ đạo trực tiếp khâu đảm bảo an toàn cho học sinh, tham mưu cho Trưởng ban về kế hoạch và giải pháp an toàn về con người và CSVC, khắc phục hậu quả.

         Trực tiếp ghi nhật ký các đợt, biên bản hoạt động của ban chỉ đạo phòng chống bão lụt.

3. Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch Công đoàn – Phó ban PCBL, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phòng chống bão lụt của Ban PCBL nhà trường. Tham mưu cho Trưởng ban chỉ đạo tốt nhiệm vụ PCBL. Chịu trách nhiệm bảo vệ tài sản trong phòng Thư Viện và các tài sản liên quan.

4. Các tổ trưởng chuyên môn ( Trần Viết Hoan- TT tổ KHTN, Đào Thị Ánh Tuyết- TT tổ KHXH, Phạm Thị Như Chang - TT Văn phòng- phụ trách công tác y tế - văn thư): thực hiện các nhiệm vụ do trưởng ban phân công, đôn đốc các thành viên trong tổ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tài sản, tính mạng của HS và GV khi có bão gió xảy ra.

5. Bà: Đặng Thị Thu Hoài - Kế toán: Tham mưu về tài chính- CSVC phục vụ công tác PCBL, cùng đ/c Chang mua sắm vật chất, vật liệu, đồ dùng phòng chống bão lụt. Liên hệ với hệ thống truyền thanh xã, Thống Nhất  thông báo tin tức của trường khi cần thiết.

6. Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh: Tham mưu với Trưởng ban về kế hoạch, giải pháp an toàn cho tài sản phòng TV, chịu trách nhiệm việc bảo quản tài sản trong phòng Thư viện.

7. Bà: Đặng Thị Thúy Liên, bà Nguyễn Thị Nhịp - GV phụ trách TBĐD: Tham mưu với Trưởng ban về kế hoạch, giải pháp an toàn cho tài sản phòng ĐD, có trách nhiệm trong việc bảo quản tài sản trong phòng TBĐD.

8. Bà: Phạm Thị Như Chang - NV Y.Tế - Văn thư: Chịu trách nhiệm chính việc bảo quản tài sản Phòng y tế, chuẩn bị cơ số thuốc phòng bị, sơ cứu khi cần thiết, dự kiến phương án cấp cứu, lập kế hoạch vệ sinh phòng bệnh sau các đợt bão gió.

9. Ông: Đào Văn Hà  - TPT Đội: Chịu trách nhiệm bảo quản tài sản của Đội TNTP, chỉ đạo công tác trực bão và phối hợp với phụ huynh có biện pháp truyên truyền hướng dẫn học sinh cách phòng chống bão gió, bảo vệ tính mạng và tài sản cá nhân, lớp học.

10. Bà: Nguyến Thị Nhịp - UV Công đoàn: Chịu trách nhiệm tuyên truyền tới các đ/c Đảng viên, đoàn viên công đoàn tích cự thanm gia bảo quản tài sản của nhà trường, thực hiện phòng chống và giải quyết hậu quả trước, trong và sau bão theo sự phân công.

11. Ông Nguyễn Bá Hàng - Trưởng BĐD hội CMHS: Chịu trách nhiệm phân công, đôn đốc tuyên truyền đến phụ huynh có biện pháp huy động phụ huynh ứng cứu cùng nhà trường khi cần thiết.

12. Bảo vệ trường: Trực 24/24 có trách nhiệm bảo vệ tài sản chung của nhà trường, đề xuất biện pháp phòng chống với Trưởng ban.

IV. HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BÃO TRONG NHÀ TRƯỜNG

          1.  Công tác chuẩn bị trước khi bão, lũ:

1.1. Về công tác thông tin:

          - Trưởng, Phó ban phòng chống bão lụt và bảo vệ CSVC của nhà trường phải thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, thông tin trên các phương tiện và công điện của Chính phủ, của UBND các cấp từ các phương tiện thông tin đại chúng, nắm bắt tinh thần chỉ đạo phòng chống bão lụt của BCĐ Phòng GD, UBND xã để có kế hoạch phòng chống thích hợp.

          - Bàn bạc với lãnh đạo địa phương về kế hoạch phòng chống, tuân thủ sự chỉ đạo của ban phòng chống PGD, UBND xã để triển khai công tác phòng chống kịp thời.

         - Thông tin chỉ đạo kịp thời đến giáo viên, nhân viên và đại diện cha mẹ học sinh nhằm triển khai chuẩn bị kịp thời công tác phòng chống bão lụt.

1.2. Chuẩn bị  dụng cụ vật liệu để phòng chống bão lụt

          - Mua dây thép,  ni lông, bạt dùng để che đậy bàn, máy móc, thiết bị, bảng biểu,…

          - Chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống,  thuốc chữa bệnh,  đèn pin....... bảo đảm điều kiện cho tổ trực sử dụng.

          - Có phương án cột néo các bảng biểu, của sổ, cửa kính các lớp và phương án ứng cứu khi cần thiết.

          - Kiểm tra hệ thống điện sáng, phương tiện thông tin liên lạc nhằm đảm bảo thông tin khi lụt bão.

2. Nội dung triển khai công tác chống bão lụt:

          - Tổ chức trực ở tại nhà trường và kiểm tra thường xuyên tình trạng bão gió để có biện pháp ứng cứu kịp thời;  

          - Theo dõi tình hình diễn biến về thời tiết, tuân thủ sự chỉ đạo của các nhóm trưởng và trưởng, phó ban.

          - GV, NV kịp thời báo cáo về trưởng ban, phó ban phòng chống bão lụt của nhà trường về công việc triển khai phòng chống do mình được phân công phụ trách và những vấn đề khó khăn trong quá trình triển khai để có sự chỉ đạo kịp thời, đảm bảo an toàn và tài sản nhà trường.

          - Liên lạc với Ban phòng chống lụt bão xã chuẩn bị phương án ứng cứu.

          - Nhân viên y tế chuẩn bị các phương án cấp cứu khi cần thiết.

          - Các CBGVNV trong nhà trường khi nắm bắt được thông tin về lụt bão phải thu xếp công việc đến trường thực hiện nhiệm vụ theo phân công, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Các  nội dung triển khai sau lụt bão:  

         - Sau khi bão tan, tất cả CB, GV, NV  khẩn trương đến trường để  khắc phục hậu quả sau bão.

         - Nhân viên y tế chuẩn bị phương án vệ sinh môi trường, phòng các dịch bệnh nếu có.

         - Có giải pháp khắc phục những thiệt hại do bão gây ra.

         - Tổ chức rút kinh nghiệm.

          4. Công tác báo cáo:

          Sau bão các CBGVNV báo cáo thiệt hại tài sản tập thể, cá nhân về cho đồng chí trưởng ban để nắm và kịp thời tổng hợp báo cáo về PGD, UBND và cấp trên.

 

Nơi gửi:    

- Phòng GD-ĐT    ( B/c)

- CB,GV, NV ( T/h)

- Lưu VP      

                                                                        

                                                 

 

T/M BAN THƯỜNG TRỰC

HIỆU TRƯỞNG

                                         

 

                  Bùi Thị Tuệ

 

 

                                       

    PHÒNG GD-ĐT NINH GIANG

TRƯỜNG THCS HỒNG PHONG

Số: 29/QĐ - PCBL

 

 
   

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

                                   Hồng Phong, ngày 25   tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v  thành lập Ban thường trực phòng chống lụt bão

Trường THCS Hồng Phong hè 2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HỒNG PHONG

          Căn cứ chức năng nhiệm vụ của nhà trường được quy định tại điều lệ trường phổ thông.

          Căn cứ công văn hướng dẫn của Sở GD-ĐT tỉnh Hải Dương, phòng GD-ĐT huyện Ninh Giang về việc triển khai công tác phòng chống lụt, bão năm học 2018 – 2019;

          Căn cứ nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ninh Giang;

           Theo đề nghị của Hội đồng sư phạm, BCH CĐ nhà trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Thành lập Ban thường trực phòng, chống lụt, bão và bảo vệ CSVC trường THCS Hồng Phong hè 2019 gồm các ông (bà) có tên sau (có danh sách kèm theo).

            Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và phương án phòng chống lụt bão; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, khí hậu và triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời khi có bão gió xảy ra; thực hiện thông tin liên lạc và tổng hợp báo cáo tình hình PGD, chính quyền địa phương xã Hồng Phong; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống bão, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng của CBGV-NV,  học sinh và hạn chế thấp nhất những thiệt hại về tài sản nhà trường.

          Điều 3. Các bộ phận của trường THCS Hồng Phong và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:                                                        - Như Điều 3 (t/h);  

      - PGD Ninh Giang (b/c);

      - Lưu  VT;

      - Đăng Website

                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

                       Bùi Thị Tuệ

DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC PHÒNG, CHỐNG BÃO

VÀ BẢO VỆ CSVCTRƯỜNG THCS HỒNG PHONG HÈ 2019

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Phần hành

SĐThoại

1

Bùi Thị Tuệ

Hiệu trưởng

Trưởng ban

0961196112

2

Đào Văn Kiên

P. Hiệu trưởng

P.Trưởng ban

0984045262

3

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

CT Công đoàn

P.Trưởng ban

0979972788

4

Đào Văn Hà

Giáo viên- TPTĐ

Ban viên

0984701985

5

Đặng Thị Thu Hoài

Kế toán

Ban Viên

0972364369

6

Trần Viết Hoan

TT tổ KHTN

Ban viên

0988178636

7

Đào Thị Ánh Tuyết

TT KHXH

Ban viên

0363936198

8

Phạm Thị Như Chang

TT VP- y tế

Ban viên

0961357769

9

Đặng Thị Thúy Liên

UV BCH CĐ

Ban viên

0979972788

10

Nguyễn Thị Nhịp

BCH CĐ- PT ĐD

Ban viên

0936540865

11

Hà Hồng Nghị

Giáo viên- TPTĐ

Ban viên

0977775680

12

Nguyễn Bá Lượng

Giáo viên

Ban viên

0357394441

13

Hà Thị Huyền

Giáo viên

Ban viên

0979317881

14

Nguyễn Bá Hàng

BĐD Hội CMHS

Ban Viên

0978239924

15

Nguyễn Bá Xăm

Bảo vệ trường

Ban Viên

0985628905

                                Danh sách này gồm 15 người./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Phạm Phú Tùng
Đăng nhập