UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,974,062 (Hôm nay: 252 online: 19) Toàn huyện: 190,232,970 (Hôm nay: 369 online: 219) Đăng nhập

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 - THCS NĂM HỌC 2020-2021

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông, ban hành kèm theo thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Văn bản này gọi tắt là Quy chế tuyển sinh);       

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Văn bản này gọi tắt là Điều lệ trường trung học);

Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-PGD&ĐT ngày 26/6/2020 của Phòng GD&ĐT huyện Ninh Giang về việc tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2020-2021;

Trường THCS Ninh Thành xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Tuyển sinh học sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021.

Tuyển sinh đúng quy chế, Điều lệ của cấp học; Đảm bảo công khai, minh bạch và đáp ứng được quyền học tập của học sinh; Giữ vững kết quả phổ cập giáo dục của địa phương.

          Kết quả tuyển sinh năm học  2020-2021 là một trong những căn cứ để bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, thực hiện các nhiệm vụ của công tác phổ cập giáo dục THCS và xây dựng và duy trì trường chuẩn Quốc gia.

 

II. QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH

         1. Tuổi học sinh

          Tuổi của học sinh vào lớp 6 THCS là 11 tuổi. Các trường hợp quá tuổi, thiếu tuổi thực hiện theo quy định tại Điều 37 -  Điều lệ trường trung học.

2. Phương thức, chỉ tiêu và đối tượng tuyển sinh.

Tuyển sinh THCS Ninh Thành bằng phương thức xét tuyển.

Chỉ tiêu tuyển sinh: 02 lớp

Đối tượng dự tuyển là học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học, đúng độ tuổi quy định.

3. Hồ sơ tuyển sinh

Hồ sơ dự tuyển thực hiện theo quy định tại điều 3 - Quy chế tuyển sinh. Gồm:

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

         - Học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ.

 Đối với học sinh khuyết tật, Thành viên Hội đồng tuyển sinh nhà trường có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ từ các trường Tiểu học, phân loại và tiếp nhận những học sinh này vào học tại các lớp cho phù hợp.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian tuyển sinh

- Thời gian thu hồ sơ: Từ ngày 10/7/2020 đến ngày 18/7/2020.

- Từ ngày 19/7/2020: Tổng hợp số liệu đăng ký dự tuyển và báo cáo sơ bộ tình hình tuyển sinh với Phòng GD&ĐT.

- Ngày 29/7/2020: Nhận hồ sơ tuyển sinh bổ sung

- Ngày 30/7/2020: tiến hành xét tuyển theo Quy chế.

Duyệt hồ sơ, lập danh sách, biên bản, tờ trình đề nghị công nhận kết quả tuyển sinh.

Ngày 31/7/2020: Duyệt kết quả tuyển sinh với Phòng GD&ĐT

2. Hội đồng tuyển sinh gồm

Bà Nguyễn Thị Tươi

- Hiệu trưởng

- Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Văn Liêm

- TT tổ KHTN

- Phó Chủ tịch Hội đồng

Bà Trịnh Thị Na

- Thư ký HĐ

- Thư ký

Bà Đào Thị Mai Phương

- TP tổ KHXH

- Ủy viên

Bà Phan Thị Hương

- Thanh tra ND

- Ủy viên

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh thực hiện theo quy định tại điều 11 Quy chế tuyển sinh.

3. Công tác tuyên truyền

Nhà trường tích cực phối hợp các lực lượng xã hội địa phương, đài truyền thanh xã làm tốt công tác tuyên truyền, công bố phương án tuyển sinh của nhà trường và phổ biến rộng rãi đối với phụ huynh, học sinh địa phương nhằm huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào học lớp 6.

4. Phân công nhiệm vụ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

  1.  

Bà Nguyễn Thị Tươi

 Hiệu trưởng - Chủ tịch

- Xây dựng kế hoạch, thông báo tuyển sinh của trường.

- Thông báo, công khai, tuyên truyền: Kế hoạch, Thông báo tuyển sinh của trường đến cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội.

- Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh của trường năm học 2020-2021 đúng quy định.

- Phân công, kiểm tra giám sát, đánh giá, đôn đốc các thành viên của Hội đồng tuyển sinh thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định nhiệm vụ được phân công.

- Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về công tác tuyển sinh của đơn vị.

- Ký đóng dấu xác nhận trong hồ sơ tuyển sinh của học sinh.

  1.  

Ông Nguyễn Văn Liêm

Phó Chủ tịch

- Trực tiếp chỉ đạo Hội đồng tuyển sinh thực hiện theo đúng kế hoạch.

- Kí xác xét duyệt đơn xin dự tuyển sinh của học sinh.

- Báo cáo kịp thời vấn đề đột xuất và kết quả tuyển sinh với chủ tịch hội đồng tuyển sinh.

- Giải quyết công việc khi được chủ tịch hội đồng tuyển sinh ủy quyền.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

  1.  

Bà Trịnh Thị Na

Thư ký

- Chuẩn bị mẫu danh sách, biên bản, tờ trình.

- Hỗ trợ chủ tịch soạn thảo kế hoạch, thông báo, báo cáo tuyển sinh.

- Nộp hồ sơ tuyển sinh về phòng GD&ĐT theo quy định.

  1.  

Bà Đào.T. Mai Phương

Ủy viên

Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh

  5

Bà Phan Thị Hương

Ủy viên

Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh

 

5. Tổ chức thực hiện

Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT và của nhà trường.

Hoàn thiện hồ sơ, duyệt kết quả tuyển sinh với Phòng GD&ĐT, nộp hồ sơ bản in (2 bản) và nộp hồ sơ qua hòm thư của cấp học vào ngày 31/7/2020.

Hồ sơ đóng thành quyển theo thứ tự gồm: Kế hoạch tuyển sinh, Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, Tờ trình đề nghị công nhận kết quả tuyển sinh, Báo cáo kết quả tuyển sinh, Biên bản tuyển sinh, Danh sách tuyển sinh.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 của trường THCS Ninh Thành năm học 2020-2021. Đề nghị các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh nghiêm túc thực hiện./.

 

                                                                                                                CHỦ TỊCH HĐTS

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                Nguyễn Thị Tươi

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Phạm Phú Tùng
Đăng nhập