Tổng truy cập: 3,087,169 (Hôm nay: 429 online: 28) Toàn huyện: 190,232,970 (Hôm nay: 419 online: 259) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

XEM NHIỀU NHẤT
Thủ tục 25: Thủ tục Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (05/10/2017) (3400)
Thủ tục 24: Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (05/10/2017) (1377)
Thủ tục 23: Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở (05/10/2017) (1199)
Thủ tục 19: Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu (05/10/2017) (1042)
Thủ tục 20: Chuyển trường đối với học sinh tiểu học (05/10/2017) (1027)
Thủ tục 22: Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT) đối với đơn vị cấp cơ sở (05/10/2017) (897)
Thủ tục 21: Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã (05/10/2017) (788)
Thủ tục 12: Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở (05/10/2017) (363)
Thủ tục 18: Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (05/10/2017) (357)
Thủ tục 17: Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở (05/10/2017) (351)
Thủ tục 3: Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ (05/10/2017) (346)
Thủ tục 15: Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập (05/10/2017) (344)
Thủ tục 8: Giải thể trường tiểu học (05/10/2017) (327)
Thủ tục 2: Cấp phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ (05/10/2017) (326)
Thủ tục 16: Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập (05/10/2017) (324)
Thủ tục 13: Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở (THCS) (05/10/2017) (321)
Thủ tục 6: Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học (05/10/2017) (313)
Thủ tục 14: Giải thể trường trung học cơ sở (05/10/2017) (310)
Thủ tục 10: Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn - UBND cấp huyện (05/10/2017) (304)
Thủ tục 11: Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở (05/10/2017) (294)
12