Tổng truy cập: 2,591,936 (Hôm nay: 112 online: 35) Toàn huyện: 189,630,845 (Hôm nay: 724 online: 260) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

XEM NHIỀU NHẤT
Thủ tục 25: Thủ tục Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (05/10/2017) (3138)
Thủ tục 24: Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (05/10/2017) (1120)
Thủ tục 23: Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở (05/10/2017) (966)
Thủ tục 20: Chuyển trường đối với học sinh tiểu học (05/10/2017) (745)
Thủ tục 22: Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT) đối với đơn vị cấp cơ sở (05/10/2017) (630)
Thủ tục 21: Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã (05/10/2017) (520)
Thủ tục 19: Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu (05/10/2017) (520)
Thủ tục 12: Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở (05/10/2017) (263)
Thủ tục 3: Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ (05/10/2017) (256)
Thủ tục 15: Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập (05/10/2017) (254)
Thủ tục 17: Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở (05/10/2017) (252)
Thủ tục 18: Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (05/10/2017) (251)
Thủ tục 16: Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập (05/10/2017) (234)
Thủ tục 14: Giải thể trường trung học cơ sở (05/10/2017) (231)
Thủ tục 8: Giải thể trường tiểu học (05/10/2017) (228)
Thủ tục 13: Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở (THCS) (05/10/2017) (225)
Thủ tục 2: Cấp phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ (05/10/2017) (224)
Thủ tục 6: Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học (05/10/2017) (219)
Thủ tục 10: Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn - UBND cấp huyện (05/10/2017) (208)
Thủ tục 11: Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở (05/10/2017) (208)
12