Tổng truy cập: 2,496,077 (Hôm nay: 843 online: 42) Toàn huyện: 189,087,534 (Hôm nay: 961 online: 233) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

XEM NHIỀU NHẤT
Thủ tục 25: Thủ tục Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (05/10/2017) (3104)
Thủ tục 24: Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (05/10/2017) (1093)
Thủ tục 23: Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở (05/10/2017) (937)
Thủ tục 20: Chuyển trường đối với học sinh tiểu học (05/10/2017) (717)
Thủ tục 22: Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT) đối với đơn vị cấp cơ sở (05/10/2017) (602)
Thủ tục 21: Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã (05/10/2017) (495)
Thủ tục 19: Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu (05/10/2017) (488)
Thủ tục 12: Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở (05/10/2017) (249)
Thủ tục 3: Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ (05/10/2017) (244)
Thủ tục 17: Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở (05/10/2017) (242)
Thủ tục 18: Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (05/10/2017) (240)
Thủ tục 15: Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập (05/10/2017) (239)
Thủ tục 16: Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập (05/10/2017) (221)
Thủ tục 14: Giải thể trường trung học cơ sở (05/10/2017) (217)
Thủ tục 13: Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở (THCS) (05/10/2017) (216)
Thủ tục 8: Giải thể trường tiểu học (05/10/2017) (214)
Thủ tục 2: Cấp phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ (05/10/2017) (211)
Thủ tục 6: Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học (05/10/2017) (206)
Thủ tục 11: Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở (05/10/2017) (198)
Thủ tục 10: Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn - UBND cấp huyện (05/10/2017) (195)
12